Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Vianočné trhy 10.12.2016

 •   Obchodná verejná súťaž

  Obec Hontianske Nemce zastúpená starostom obce – PaedDr. Jozef Nemec

   

  v y h l a s u j e

   

  Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „ OVS “) v zmysle §§ 9 ods. 1 písm. c), 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok – pozemky a záväzok nájomcu, postaviť na týchto pozemkoch nájomné byty z vlastných finančných prostriedkov pre obec Hontianske Nemce:

   

  1)      prenájom nasledovného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Hontianske Nemce:

  Ø   nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísané na LV č. 672, a to:

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 3 vedená ako záhrady o výmere 5.840 m2,

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 6/1 vedená ako záhrady o výmere 222 m2,

  Ø  nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísané na LV č. 674, a to:

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 5/1 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.008 m2,

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 5/2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2,

  Ø  nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísaná na LV č. 1068, a to:

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 86/1 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 14.239 m2,

   

  2)      a následná výstavba nehnuteľností – nájomných bytov pre obec Hontianske Nemce v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania,

  3)      použitie vlastných finančných prostriedkov na financovanie výstavby nájomných bytov na predmetných pozemkoch,

  4)      po ukončení a skolaudovaní stavby, v ktorej budú nájomné byty umiestnené, túto stavbu odpredať obci Hontianske Nemce, za predpokladu, že obec Hontianske Nemce získa prostriedky od Štátneho fondu rozvoja bývania a od Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, pričom výšku kúpnej ceny tejto stavby navrhne uchádzač vo svojom podanom návrhu tejto obchodnej verejnej súťaže.

   

  PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

   

   I.

  Úvodné ustanovenie

        Prenájom nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi.

   

  II.

  Predmet obchodnej verejnej súťaže

  1.       Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude dočasné odplatné užívanie nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve, t.j. v majetku obce Hontianske Nemce, a to:

  Ø nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísané na LV č. 672, a to:

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 3 vedená ako záhrady o výmere 5.840 m2,

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 6/1 vedená ako záhrady o výmere 222 m2,

  Ø nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísané na LV č. 674, a to:

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 5/1 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.008 m2,

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 5/2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2,

  Ø nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísaná na LV č. 1068, a to:

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 86/1 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 14.239 m2,

  ktoré obec Hontianske Nemce ponúka budúcemu nájomcovi za cenu nájomného vo výške 375.- €/rok v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Hontianske Nemce, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa, pretože na týchto nehnuteľnostiach budú postavené nájomné byty pre obec Hontianske Nemce.

   

  2.       Prenájom nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve obce Hontianske Nemce, a to:

  Ø nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísané na LV č. 672, a to:

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 3 vedená ako záhrady o výmere 5.840 m2,

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 6/1 vedená ako záhrady o výmere 222 m2,

  Ø nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísané na LV č. 674, a to:

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 5/1 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.008 m2,

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 5/2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2,

  Ø nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísaná na LV č. 1068, a to:

  -       pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 86/1 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 14.239 m2,

  je podmienený tým, že budúci nájomca je povinný na predmetných pozemkoch realizovať výstavbu nových nájomných bytov pre obec Hontianske Nemce, a to v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a v zmysle požiadaviek špecifikovaných v bode 3. tohto článku podmienok VOS.   

  3.       Požiadavky na kvalitu a rozsah výstavby nových nájomných bytov: Budúci nájomca sa zaväzuje zrealizovať výstavbu 13 bytových jednotiek bežného štandardu v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Pričom 7 bytov bude 1-izbových a 6 bytov bude 2-izbových. Priemerná celková výmera podlahovej plochy bytu bude do 50 m2. Príslušenstvom bytu bude kuchyňa s kuchynskou linkou, kúpeľňa, WC a chodba. V bytoch budú zabudované podlahy, zárubne a dvere. Požadovaným zdrojom kúrenia bude plynová kotolňa. Povinnou prílohou návrhu predloženého do obchodnej verejnej súťaže je vlastná projektová dokumentácia navrhovateľa vypracovaná v zmysle týchto požiadaviek.     

  4.       Financovanie výstavby nájomných bytov: financovanie výstavby nájomných bytov bude realizované bez finančnej účasti obce Hontianske Nemce, teda výlučne zo zdrojov budúceho nájomcu.

  5.       Budúci nájomca sa zaväzuje, že stavbu, v ktorej budú nájomné byty umiestnené zrealizuje v požadovanej kvalite a rozsahu a v termíne do augusta 2018.   

  6.       Budúci nájomca sa ďalej zaväzuje, že po skolaudovaní stavby, v ktorej budú nájomné byty umiestnené, túto stavbu odpredá obci Hontianske Nemce, za predpokladu, že obec Hontianske Nemce získa prostriedky od Štátneho fondu rozvoja bývania a od Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, a to za kúpnu cenu vo výške nákladov spojených s realizáciou celej stavby.

  7.       Maximálna požadovaná kúpna cena predmetnej nehnuteľnosti (stavby, v ktorej budú nájomné byty umiestnené), za ktorú sa táto nehnuteľnosť ponúkne Obci Hontianske Nemce na odkúpenie, je určená maximálne na sumu vo výške 613.643,40 eur s DPH, slovom šesťstotrinásťtisíc šesťstoštyridsaťtri eur a štyridsať centov s DPH.

  8.       Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bude určená na základe znaleckého posudku, vypracovaného znalcom z odboru stavebníctva po skolaudovaní predmetnej stavby.

   

  III.

  Časový plán súťaže

  1.        Vyhlásenie súťaže: 28.11.2016.

  2.        Záujemcovia si môžu na Obecnom úrade v obci Hontianske Nemce počas úradných hodín dohodnúť obhliadku nehnuteľností, a to do doby uzávierky tejto obchodnej verejnej súťaže.

  3.        Ukončenie predkladania návrhov súťaže je 13.12.2016 o 12:00 hod.

  4.        Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční 13.12.2016 o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v obci Hontianske Nemce.

  5.        Oznámenie vybraného návrhu:  do 5 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom.

  6.        Výsledok súťaže a spôsob nakladania s majetkom obce v rámci schválených súťažných podmienok bude súťažnou komisiou predložený na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hontianske Nemce s odporučením víťaza, o ktorom Obecné zastupiteľstvo rozhodne uznesením.

   

  IV.

  Podmienky obchodnej verejnej súťaže

  1. Obchodná verejná  súťaž  sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Obce Hontianske Nemce dňa 28.11.2016.
  2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov  budú všetky neskôr podané návrhy zo súťaže vylúčené.
  3. Ak vybratý účastník súťaže zmarí z akéhokoľvek dôvodu uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude dočasné odplatné užívanie nasledovných nehnuteľností –nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísané na LV č. 672, a to - pozemky – parcela registra „C“ parcelné číslo 3 vedená ako záhrady o výmere 5.840 m2, parcela registra „C“ parcelné číslo 6/1 vedená ako záhrady o výmere 222 m2, a nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísané na LV č. 674, a to - pozemky – parcela registra „C“ parcelné číslo 5/1 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.008 m2, parcela registra „C“ parcelné číslo 5/2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2, a nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísaná na LV č. 1068, a to - pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 86/1 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 14.239 m2, tým, že v stanovenej lehote nepristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s Obcou Hontianske Nemce, a nepodpíše s Obcou Hontianske Nemce ako budúcim kupujúcim zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude budúci prevod vlastníckeho práva k novovybudovanej stavbe, v ktorej budú nájomné byty umiestnené v prospech obce Hontianske Nemce, nebude sa môcť zúčastniť súťaže a prípadného ďalšieho kola výberu.
  4. V prípade zmarenia výberu podľa bodu 3 bude navrhnutý za nájomcu ten navrhovateľ, resp. účastník OVS, ktorého návrh bude v poradí druhý najvýhodnejší pre Obec Hontianske Nemce po riadnom ukončení a schválení súťaže.
  5. Vybratý účastník OVS je povinný najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o možnosti uzavrieť nájomnú zmluvu, písomne potvrdiť svoj záujem o uzavretie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve za podmienok určených v tomto vyhlásení (podmienkach OVS), pričom predmetné zmluvy podpíše najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia výsledkov súťaže, schválených Obecným zastupiteľstvom.                
  6. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú špecifikované v článku VIII. týchto podmienok OVS.
  7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,  t.j. do  13.12.2016 do 12:00 hod.
  8. Vyhlasovateľ – Obec Hontianske Nemce, písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do 5 dní od schválenia vyhodnotenia  obchodnej verejnej súťaže v Obecnom zastupiteľstve. 
  9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, kedykoľvek súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená.
  10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže.
  11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
  12. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil.
  13. Navrhovatelia majú právo zúčastniť sa na otváraní obálok, s tým že po otvorení obálok komisia bude pracovať bez prítomnosti verejnosti.

   

  V.

  Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže

  1. Nájomca sa v nájomnej zmluve, ktorej predmetom bude dočasné odplatné užívanie nasledovných nehnuteľností – nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísané na LV č. 672, a to - pozemky – parcela registra „C“ parcelné číslo 3 vedená ako záhrady o výmere 5.840 m2, parcela registra „C“ parcelné číslo 6/1 vedená ako záhrady o výmere 222 m2, a nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísané na LV č. 674, a to - pozemky – parcela registra „C“ parcelné číslo 5/1 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.008 m2, parcela registra „C“ parcelné číslo 5/2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2, a nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísaná na LV č. 1068, a to - pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 86/1 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 14.239 m2, zaviaže, že:

  -        v lehote najneskôr do augusta 2017 začne s výstavbou nájomných bytov v zmysle vlastnej platnej projektovej dokumentácie a platného stavebného povolenia a v súlade s platnou legislatívou a STN podľa budúceho využitia,  

  -        podpíše po riadnom skolaudovaní stavby kúpnu zmluvu v prospech obce Hontianske Nemce s kúpnou cenou vo výške maximálne 613.643,40 eur s DPH, slovom šesťstotrinásťtisíc šesťstoštyridsaťtri eur a štyridsať centov s DPH.

  1. Nájomca sa ďalej zaväzuje, že po skolaudovaní stavby uzatvorí s obcou Hontianske Nemce kúpnu zmluvu, ktorou prevedie vlastnícke právo k novovybudovanej stavbe, v ktorej budú nájomné byty umiestnené v prospech obce Hontianske Nemce.
  2. Nájomca sa ďalej zaväzuje, že súčasne s podpísaním nájomnej zmluvy na pozemky určené na výstavbu nových nájomných bytov, uzatvorí s obcou Hontianske Nemce aj zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude budúci prevod vlastníckeho práva k novovybudovanej stavbe, v ktorej budú nájomné byty umiestnené, v prospech obce Hontianske Nemce, a to za vopred dohodnutú a zároveň maximálnu cenu, ktorá v čase kolaudácie stavby predstavuje sumu maximálne 613.643,40 eur s DPH, slovom šesťstotrinásťtisíc šesťstoštyridsaťtri eur a štyridsať centov s DPH.

   

  VI.

  Podmienky pre uzatvorenie zmluvy

  1. Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom nehnuteľností, t.j. uzatvorenie nájomnej zmluvy schválením Obecným zastupiteľstvom obce Hontianske Nemce.  
  2. Nájomná zmluva na pozemky určené k výstavbe a budúca kúpna zmluva budú podpísané najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia výsledkov súťaže víťazovi súťaže.
  3. Nájomné za dočasné užívanie nasledovných nehnuteľností – nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísané na LV č. 672, a to - pozemky – parcela registra „C“ parcelné číslo 3 vedená ako záhrady o výmere 5.840 m2, parcela registra „C“ parcelné číslo 6/1 vedená ako záhrady o výmere 222 m2, a nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísané na LV č. 674, a to - pozemky – parcela registra „C“ parcelné číslo 5/1 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.008 m2, parcela registra „C“ parcelné číslo 5/2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2, a nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce, okres Krupina zapísaná na LV č. 1068, a to - pozemok – parcela registra „C“ parcelné číslo 86/1 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 14.239 m2 vo výške  375 EURO / rok bude uhradené v prospech obce Hontianske Nemce pred podpisom nájomnej zmluvy.
  4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže na podpísanie zmlúv, t.j. nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve budú nehnuteľnosti ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí tak, ako je to uvedené v článku IV. týchto podmienok OVS.

  VII.

  Kritéria hodnotenia návrhov

  1. kritériom hodnotenia predložených návrhov je:

  a)                  súhlas so splnením všetkých  podmienok tejto obchodnej verejnej súťaže,

  b)                  výhodnosť predloženého návrhu s ďalším využitím nehnuteľností pre výstavbu nájomných bytov,

  c)                  ponúkaná maximálna cena stavby 613.643,40 eur s DPH, slovom šesťstotrinásťtisíc šesťstoštyridsaťtri eur a štyridsať centov s DPH,

  d)                 výhodnosť predloženého návrhu projektovej dokumentácie pre výstavbu nájomných bytov.

   

  1. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšieho návrhu, ktorému bude priradené poradie č.1. V poradí druhému najvhodnejšiemu návrhu sa priradí  poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších návrhoch, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.
  2. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom a ďalších miestach – obec Hontianske Nemce oznámi, že ich návrhy boli neúspešné.

   

   

   

  VIII.

  Podanie ponuky / návrhu

  1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa :

                                           Obecný úrad Hontianske Nemce

                                           Hontianske Nemce 500

                                           962 65 Hontianske Nemce

         

  s viditeľným označením - textom :

  „NEOTVÁRAŤ - NÁVRH do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností – pozemkov určených na výstavbu nájomných bytov“

                                      

  1. Poverený zamestnanec podateľne Obecného úradu Hontianske Nemce vyznačí na obálkePrijaté : poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.

   

  1. Povinné náležitosti návrhu:

  3.1              Presné označenie navrhovateľa

  (fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a tel. č., mailovú adresu; fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba uvedie: obchodný názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu / zástupcu, a priloží kópiu živnostenského listu, resp. aktuálneho výpisu z obchodného registra a tel. č., mailovú adresu);

  3.2              Presné označenie nehnuteľností;

  3.3              Návrh kúpnej ceny za novopostavené nájomné byty. Ceny rozdeliť na ceny bez DPH, samostatne uviesť DPH a cenu spolu;

  3.4              Súhlas s podmienkami vyhlásenej súťaže, prehlásenie navrhovateľa, že pozná stav nehnuteľností – pozemkov určených k výstavbe nájomných bytov a osobitné vlastnosti si k týmto pozemkom nebude vymieňovať;

  3.5              Ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby sa vyžaduje aj  odtlačok pečiatky tejto právnickej osoby a podpis osoby oprávnenej konať za právnickú osobu);

  3.6              Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že v čase podania žiadosti nemá po lehote splatnosti  žiadne záväzky voči obci Hontianske Nemce, štátu, daňovému úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni,

  3.7              Čestné vyhlásenie o spracovaní osobných údajov na účely posúdenia podaného návrhu.

  3.8              Povinná príloha - Projektová dokumentácia k výstavbe nájomných bytov.   

   

   

  4.      V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.

                                         

  V Hontianskych Nemciach dňa 28.11.2016                               

   

                                                                                                ...........................................

                                                                                                PaedDr. Jozef Nemec, v.r.

                                                                                                            starosta obce Hontianske Nemce

    •   Voda je nezávadná

  Oznamujeme, že laboratórne testy našej obecnej vody sú v poriadku a voda sa môže používať aj na pitné účely.

 •   Divadelné predstavenie ZRUŠENÉ
  Priložené súbory:


 •   Verejná vyhláška - kanalizácia

  Úplná projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hontianskych Nemciach


  Priložené súbory:


 •   Nová internetová stránka našej obce

  Dnes, 6.5.2016 sme spustili novú redizajnovanú stránku našej obce. Prosíme, berte na vedomie, že niektoré informácie ešte chýbajú a budeme ich postupne dopĺňať. Akékoľvek podnety a názory nám píšte na starosta@hontianskenemce.sk

 •   Jurajský jarmok 2016 •   Nová bytovka - 3D štúdia 2016

  Návrh 3D štúdie novej bytovky, ktorá by sa mala stavať na mieste bývalej osobitnej školy pri kostole.

Hontianske Nemce spravodajstvo