Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

  STAROSTA   OBCE   HONTIANSKE   NEMCE   
  PaedDr. Jozef  Nemec 

  P O Z V Á N K A  

           na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona  SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov   
  z v o l á v a m
  zasadnutie Obecného  zastupiteľstva   Hontianske Nemce 
  mimo plánovaného termínu
  25. októbra  2016 (utorok)   o 17,00  hod. do MKS  v Hont. Nemciach.

  Program: 
  1. Otvorenie 
  2. Určenie overovateľov zápisnice 
  3. Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
  4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva a informácia o podpísaní  zápisnice
  5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce a rozpočtu ZŠsMŠ
  6. Vyhodnotenie hospodárenia obce za I. polrok 2016, hodnotenie hospodárenia ZŠ s MŠ za I. polrok 2016
  7. Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školského roku 2014/2015 a informácia z otvorenia nového školského roku 2015/2016
  8. Návrh na schválenie žiadosti „Zásobovanie pitnou vodou obce Domaníky“
  9. Návrh na schválenie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu videohier pre spoločnosť SYNOT TIP a.s., 
  10. Návrh na schválenie súhlasného stanoviska k umiestneniu a prevádzkovaniu stávkových hier pre spoločnosť SLOVAKIA TIP, s.r.o.
  11. Prehodnotenie stavu miestnych komunikácií v obci a operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov 
  12. Informácie starostu obce 
  13. Rozprava 
  14. Záver 
             
  Hontianske Nemce, 18 .10.2016   •   Úcta k starším 16.10.2016