Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Hontianske Nemce
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
          
Obec Hontianske Nemce v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

u s t a n o v u j e
                        

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hontianske Nemce
číslo  1 /2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

§ 1

Predmet poplatku

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

Poplatok sa platí za

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu

/§59ods.8 zákona NR SR č.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení    niektorých zákonov/.

                                                                          § 2

                                                                    Poplatník

1) Poplatníkom je:

a) fyzická osoba, ktorá ma v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý  nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalo trávny porasť na iný účel ako na   podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,

  b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.

2) Poplatok platí:

    a) vlastník nehnuteľností, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,

   b) ak viacero poplatníkov  žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka ,ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka  jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť obci.

3) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v§ 2 ods. 1.

 

 

4) U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej evidencie obyvateľov vedenej v evidencii obyvateľstva obce (trvalý a prechodný pobyt) a z údajov katastra nehnuteľností.

                                                                 § 3

                                                        Sadzba poplatku

 

1) pre poplatníka trvalým alebo prechodným pobytom  sadzba  poplatku je  0,0384 € za  osobu a kalendárny deň /14 € - za osobu a rok/.

2) pre poplatníka ak ide o osobu, ktorá je na území obce vlastníkom alebo je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť je sadzba: 0,0548 € za kalendárny deň (t.j. 20,00 € za rok- chalupári).                              

3) zníženie poplatku o 0,010€/ na deň:

    poplatník, ktorý požiada o zníženie poplatku,

    poplatník, ktorý býva v lokalitách, kde nie je možné zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu z dôvodu ťažko prístupného terénu.

 

3) Sadzba poplatku u množstvového zberu je:

    a) za liter odpadu pri zbere do  nádob o objeme   110 litrov          0,015  €  /za 1 vývoz

    b) za liter odpadu pri zbere do  nádob o objeme 1100 litrov          0,008  € / za 1 vývoz

    c) za liter odpadu pri zbere do VOK o objeme nad 5000 litrov      0,020  €/ za  1 vývoz

4) Poplatok za drobné stavebné odpady:

pre zber drobných stavebných odpadov, ktoré sú zaradené do režimu množstvového   zberu, /podľa par.81.ods.20 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch/ stanovuje sa sadzba poplatku 0,015 za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

                 

         

                                                                    § 4

                                                             Určenia poplatku 

 

1) Poplatok sa určuje  na  obdobie príslušného kalendárneho roka

2) Poplatok pre fyzickú osobu uvedenú v §2odst.1 písm.a) tohto nariadenia sa určí ako súčin sadzby   poplatku v § 3 ods. 1 a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku.

3) Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti.

4) Poplatok pre poplatníka právnickú osobu a podnikateľa uvedeného v § 2 ods.1 písm. b)c)

tohto nariadenia sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku uvedenej v §3 ods.2) tohto nariadenia a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.

5) Správca poplatku ustanovuje  množstvový zber pre právnickú osobu v § 2 ods.1  písm.b) a podnikateľa podľa §2 ods.1 písm.c).

6) Poplatok za množstvový zber  sa od právnických osôb alebo podnikateľov vyberá, ak spĺňajú kritéria ustanovené VZN Obce Hont. Nemce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

                

                                                                      § 5

                                                         Oznamovacia povinnosť

 

1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba podľa §  ods.  písm. b), c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,

b)  identifikačné údaje iných osôb, ak zane plní povinnosti poplatníka, podľa § 2 odst.2b)

údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa § 4., spolu s ohlásením predloží do 31.1.príslušného kalendárneho roka aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady podľa § 6, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku . Ak údaje rozhodujúce pre zníženie alebo odpustenie poplatku nastanú v priebehu roka, poplatník je povinný uvedené skutočnosti predložiť najneskôr do 30.10.príslušného kalendárneho roka. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

2.  Ohlásenie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré si poplatník vyžiada na Obecnom úrade.

 

 

                                                                        § 6

                                                   Zníženie a odpustenie od poplatku

         

1. Obec  poplatníkovi vráti poplatok alebo jeho pomernú časť, ak tento hodnoverným spôsobom preukáže zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia.

2. Obec zníži sadzbu poplatku alebo poplatok odpustí poplatníkovi - fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak takýto poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce alebo sa počas celého zdaňovacieho obdobia nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

3. O vrátenie alebo odpustenie a zníženie poplatku je poplatník povinný požiadať podaním písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe  tohto VZN.

4. Prílohou žiadosti o vrátenie zníženie alebo odpustenie  poplatku musí byť niektorý z nasledovných dokladov:

- pracovné víza
- potvrdenie o štúdiu
- potvrdenie o ubytovaní študentov vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
- doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo    zahraničia
- potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí
- potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
- potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci
- potvrdenie o výkone trestu
- potvrdenie o umiestnení klienta v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom  zariadení mimo územia mesta,

- potvrdenie o výkone trestu

5) Doklady zo zahraničia, ktoré sú napísané v cudzom jazyku/okrem českého jazyka/, musia mať úradný preklad do slovenského jazyka. Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

 

6)Ak v zdaňovacom období si poplatník neuplatnil nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku   najneskôr do  30.10. príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, podľa ods.1,písm.a), b), nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká. Úľavy poplatku pre jednu osobu sa nekumulujú.

7)Poplatok sa zníži alebo odpustí len v prípade, ak poplatník si riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z dôvodu neplatenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

                                                   

 

                                                                 § 7

                                            Vyrubenie a splatnosť poplatku

      

1) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom za príslušný kalendárny rok.

2)  Poplatok  pre fyzické osoby je splatný:

    a/ do     29 €  je splatný  do 30. apríla 

    b/ nad   29 €  v troch rovnakých splátkach, prvá do 30.apríla, druhá do 30.júna, tretia    do 30. augusta príslušného kalendárneho roka.

3) Poplatok pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov je splatný:

    a) do   166  € do 30.apríla

b) nad 166  € v dvoch rovnakých splátkach a to do 30.apríla a 30.júna. príslušného      kalendárneho  roka.                . 

4) Ak obec zistí alebo na základe ohlásenia poplatníka, že poplatok bol vyrubený v nesprávnej            výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku obec upraví výšku poplatku do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako  3,32 € .

  

 

 

 

 

                                                               § 8

                                                    Záverečné ustanovenia

 

1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Obce Hontianske Nemce č.4 /2014

    o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  Na vydaní VZN č.1 /2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné   odpady sa Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach uznieslo dňa  14.12.2015

     uznesením č. 57/2015 - OZ a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

 

  

 

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Jozef Nemec

                                                                                      starosta obce

 

 

 

      Vyvesené: 14. 12. 2015  

 Zvesené:   28. 12. 2015