Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hontianske Nemce
o dani z nehnuteľností
č. 1 /2015

Obec Hontianske Nemce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

§1
Základné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2015 d a ň z n e h n u t e ľ n o s t í, ktorým upravuje podmienky určovania a vyberanie dane z nehnuteľností na území obce Hontianske Nemce.

DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za l m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona. Táto hodnota je:

Hontianske Nemce

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,2692 €/ m2

b) trvalé trávne porasty 0,0547 €/ m2

Rakovec

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,2622 €/ m2

b) trvalé trávne porasty 0,0541 €/ m2

Sitnianska Lehôtka

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,2340 €/ m2

b) trvalé trávne porasty 0,0249 €/ m2

(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov z vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Hodnota za 1 m2 je 0,0664 € ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.

(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za l m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona . Táto hodnota je 1,85 €/ m2.

(4) Základom dane z pozemkov za stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za l m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona. Táto hodnota je 18,58 €/ m2.

§ 3
Sadzba dane

Ročné dane z pozemkov sa stanovujú nasledovne:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,55%

b) záhrady 0,35%

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,35%

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,25%

e) stavebné pozemky 0,30%

DAŇ ZO STAVIEB
§ 4

Sadzba dane

(1) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stanovená vo výške:

a) 0,080 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,1 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) 0,166 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d) 0,233 € za samostatne stojace garáže,

e) 0,287 € za stavby hromadných garáží,

f) 0,287 € za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou

g) 0,500 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h) 1,15 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

i) 0,299 € za ostatné stavby.

(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia nasledovne:

a) 0,03 € podľa odseku l písm. a,b,c,g

b) 0,23 € podľa odseku l písm. d – f za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

DAŇ Z BYTOV
§ 5

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov je stanovená za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome vo výške:

a) 0,1 € za byty,

b) 1,15 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

c) 0,287 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž

§ 6
Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 18.11.2014 uznesením č. 45/2014

(1) Zároveň sa ruší VZN 1/2014

(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015

PaedDr. Jozef Nemec, v.r. 
starosta obce

Vyvesené: 18.11.2014

Zvesené: 02.12.2014