VŠEOBECNE   ZÁVAZNÉ   NARIADENIE  

 Obce  Hontianske Nemceč. 2/2015

 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Hontianske Nemce.

 

     Obec Hontianske Nemce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7, písm. c zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. O regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Hontianske Nemce toto všeobecne záväzné nariadenie:

 

Článok  1

Úvodné ustanovenia

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len VZN) sa dotýka všetkých občanov, ktorí žijú alebo vlastnia nehnuteľnosť na území obce Hontianske Nemce fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú činnosť na území obce Hontianske Nemce , sú napojený na verejný vodovod, z čoho vyplýva, že produkujú odpadové vody, ktoré vypúšťajú do žumpy.

2. Predmetom VZN je úprava povinnosti spôsobu náhradného zásobovania vodou v čase jej nedostatku.

3. Predmetom VZN je úprava povinnosti prevádzkovateľov žúmp na území obce Hontianske Nemce pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovanie.

 

 

Článok  2

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

 

1. Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:

             a) mimoriadnej udalosti

             b) pri poruche na verejnom vodovode

             c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku

             d) pri obmedzení zásobovania vodou

2. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou

3. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami

4. Odberné miesto a miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou: pri obecnom úrade, na tržnici, v časti Rakovec pri rodinnom dome súpisné číslo 322, v časti Majer pri rodinnom dome súpisné číslo 385.

5. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec reláciami v miestnom rozhlase, oznamom uverejneným na obecnej tabuli a službou SMS.

 

6. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve a to minimálne 15 litrov pitnej vody na osobu denne.

 

Článok  3

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody

 

     Odberateľ pitnej vody (fyzická, právnická osoba a podnikateľ)

a) pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom 

množstve

     b) dodržiavať pokyny starostu obce pri odberaní pitnej vody na odbernom mieste

 

 

 

Článok  4

Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp

 

1. Vlastník žumpy je povinný prevádzkovať a udržiavať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

2. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do:

             a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce

             b) dažďovej kanalizácie, krytých rigolov

             c) záhrad, rigolov, trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy aj  

                  keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy

3. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi.

 

 Článok  5

Sankcie

 

1. Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa §48 zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,00 Eur.

2. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou môže obec podľa §13 ods. 9 písm. a.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uložiť pokutu do výšky 6 638,00 Eur.

3. Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.

 

 

 

 

 

Článok  6

Spoločné ustanovenia

 

1. Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda krízového štábu, ktorým je starosta obce.

2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom obecného rozhlasu a internetovej stránky obce, SMS správami.

 

 

Článok  7

Záverečné ustanovenia

 Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o  spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Hontianske Nemce uznieslo  dňa 10.02.2015 uznesením č. 3

 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu Hontianske Nemce 

 

 

 

 

 

                                                                                     PaedDr. Jozef Nemec 

                                                                                                 starosta 

 

 

 

 

 

Vyvesené:          17.02.2015

Účinnosť dňa :   03.03.2015

                                            DODATOK č.1

k

 

VŠEOBECNE   ZÁVAZNÉ   NARIADENIE 

 Obce  Hontianske Nemce

 

č. 2/2015

 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Hontianske Nemce.

 

     Obec Hontianske Nemce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7, písm. c zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. O regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Hontianske Nemce toto všeobecne záväzné nariadenie:

 

 

 

Článok  4

Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp a náhradné odvádzanie odpadových vôd

 

Vlastník žumpy je povinný prevádzkovať a udržiavať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
Obsah žumpy a odpadových vôd je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy a odpadových vôd do:
             a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce

             b) dažďovej kanalizácie, krytých rigolov

             c) záhrad, rigolov, trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy aj 

                  keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy

Vlastník žumpy a odpadových vôd  musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy a odpadových vôd na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi.
V prípade, ak dôjde k mimoriadnej situácii, obec zabezpečí náhradné odvádzanie odpadových vôd.
 

 

 

                                                                                     PaedDr. Jozef Nemec

                                                                                                 starosta