VZN číslo 4/2015

            Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych  Nemciach pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade s § 6 ods. 3 a 4 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s ustanovením  § 6, ods. 12, písm. d/ zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a zákona č. 352/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení sa uznieslo na vydaní  tohto

 
VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA

OBCE  HONTIANSKE   NEMCE

Č. 4/2015  

o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ  pre rok 2015/2016

                                                    
Časť I.

Úvodné ustanovenia

1.      Všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len VZN)  stanovuje:

-          financovanie   záujmového vzdelávania detí v centrách voľného času

Časť II.

Zdroje financií 

1.      Obec dostáva dotácie   na financovanie záujmového vzdelávania detí podľa počtu s trvalým pobytom od 5 rokov do 15 rokov veku. Z takto pridelených finančných prostriedkov financuje náklady na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (ďalej len CVČ).


Článok 2

Financovanie záujmového vzdelávania detí v centrách voľného času

 
1.      Obec Hontianske Nemce nemá na svojom území obecné žiadne  CVČ.

2.      Zriaďovateľ súkromného, cirkevného CVČ má možnosť  požiadať obec o dotáciu na CVČ,  na deti vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré majú v obci trvalý pobyt.

3.      Žiadosť musí byť písomná, musí obsahovať zoznam detí na ktoré žiada zriaďovateľ  dotáciu, adresu ich trvalého pobytu a dátum narodenia. K žiadosti je potrebné  priložiť fotokópiu „Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ“, zriaďovací protokol CVČ.  

4.      O poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie v CVČ  obec uzatvorí so žiadateľom písomnú  zmluvu, v ktorej obaja účastníci dohodnú podmienky a postup poskytnutia dotácie

5.      Výška prostriedkov na jedno dieťa  v CVČ  je 70,- € ročne

6.      Rozdelenie  dotácie na jedno dieťa  v  CVČ:

                 Ak dieťa vo veku od 5 do 15 rokov navštevuje  CVČ bez ohľadu na počet krúžkov  je ročná dotácia 70,00 €.

7.      Obec je povinná oznámiť riaditeľovi  CVČ výšku finančných prostriedkov pre  rok 2015/2016 do 31.12.2015.

8.      Obec Hontianske  Nemce   má  právo kontrolovať účasť detí prihlásených do konkrétneho  CVČ na aktivitách centra. Podmienky a spôsob kontroly sa upraví zmluvou.   


Článok 3

Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov

Obec   poskytne  žiadateľovi finančné  prostriedky  dvakrát v roku  a to prvú  alikvotnú časť k 15.01.2016 a druhú  k 15.07.2016.   

Článok 4

Fiškálna decentralizácia dane z príjmov fyzických osôb
V rámci fiškálnej decentralizácie dane z príjmov fyzických osôb prostriedky obce nie sú účelovo viazané, to ako ich obec prerozdelí, ju v úplnej autonómii obce, aj keď obec má napočítané finančné prostriedky na CVČ, ale reálne ich tam  nepotrebuje, môže ich použiť v obci na akýkoľvek iný účel, napr. rezervu na kapitálové výdavky v budúcich rokoch.   

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1.      Na tomto  všeobecne záväznom  nariadení obce  sa uznieslo obecné zastupiteľstvo  Hontianske Nemce trojpätinovou väčšinou  na svojom zasadnutí dňa                          14.12.2015 uznesením č.52/2015

 
2.      Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 
3.  Toto VZN  nadobúda účinnosť 01.01.2016.

 


 

                                                                                                          PaedDr. Jozef  Nemec

                                                                                                                 starosta obce