VZN číslo 5/2015VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Hontianske Nemce

č. 5 /2015 o tvorbe a použití fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve obce

 
Vyvesené na úradnej tabuli: 15.12.2015

Zvesené z úradnej tabuli:  31.12.2015

 
Obec Hontianske Nemce na   základe §6 zákona    SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších    predpisov a § 18 ods.2 zákona  č.443/2010 Z.z. o dotáciách    na   rozvoj   bývania a o sociálnom  bývaní vydáva  pre územie obce Hontianske Nemce   

t o t o všeobecne záväzné nariadenie:

 
Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie,/ ďalej  len  VZN/  upravuje  podmienky tvorby  a čerpania fondu   opráv, prevádzky a údržby   nájomných   bytov v bytových domoch obstaraných   s použitím verejných  prostriedkov  na  účely  podpory  bývania

2. VZN    je spracované    v súlade    so    zákonom 443/2010 Z.z. o dotáciách    na rozvoj    bývania a o sociálnom  bývaní a v zmysle  nariadenia vlády č.87/1995 Z.z.

3. Prehľad prenajímaných bytov tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.

 
Čl. 2

Účel fondu údržby a opráv

1. Účelom fondu je vytvárať finančné podmienky pre včasnosť a plánovanie údržby a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam zaväzuje k tzv. normovanej údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť užívania nehnuteľností z pohľadu noriem, ako aj preventívnej údržby.

 
Čl. 3

Tvorba fondu

1. Fond údržby a opráv sa tvorí z prostriedkov získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov.

2. Výšku tvorby fondov určilo Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach v sume 0,5% z obstarávacej ceny bytu.

3. Výška fondu údržby a opráv sa stanovuje tak, aby fond v plnom rozsahu postačoval na zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka.

 4. V prípade dosiahnutia prebytku hospodárenia môže Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach rozhodnúť o pridelení dodatočných finančných prostriedkov do tohto fondu.

5. Obec Hontianske Nemce vedie prostriedky vo fonde údržby a opráv oddelene od prostriedkov získaných z nájmu bytov na bankovom účte  analyticky.

6. Odvod z bežného účtu obce na účet fondu údržby a opráv sa realizuje polročne.

 
Čl. 4

Použitie fondu údržby a opráv

1. Z fondu údržby a opráv sa financujú výdavky:

 - na údržbu a opravy nájomných bytov, spoločných častí, spoločných zariadení bytového domu, ako aj na prípadné vylepšenie technického a estetického stavu objektov a blízkeho okolia ohraničeného hranicou zastavaného pozemku,

 - na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu budov, v ktorých sa nachádza nájomný byt,

 - na odstránenie havarijného stavu bytu.

2. K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy, a to: revízia prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu, revízia komínov, bleskozvodov, revízia elektrickej inštalácie a elektrických zariadení a revízia plynových kotlov a domového plynovodu, oprava a výmena meračov.

3. Fond opráv možno použiť na údržbu nájomných bytov, nebytových priestorov, ako aj na ich reprodukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou. Pri odstraňovaní havárií a závad na vyhradených technických zariadeniach je možné fond opráv čerpať aj do mínusového stavu, so súhlasom obecného zastupiteľstva.

4. Drobné opravy v prenajatých bytoch súvisiace s ich užívaním v zmysle platných nájomných zmlúv si hradia nájomcovia sami. Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním špecifikuje Príloha Nariadenia vlády č. 87/1995 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

1. Na tomto VZN obce Hontianske Nemce o tvorbe a použití fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach dňa 14.12.2015 pod č. uznesenia 56/2015, bod č 10 a nadobúda platnosť 01.01.2016.

2.  Zmeny  a doplnky   tohto  VZN schvaľuje  Obecné  zastupiteľstvo  v Hontianskych Nemciach.

 


PaedDr. Jozef Nemec

      starosta obce

 


Príloha č. 1

Prehľad nájomných bytov v obci Hontianske Nemce

 

Obstarávateľ : Obec Hontianske Nemce

 Názov stavby : Bytový dom – 12 b.j.

 Miesto : Hontianske Nemce 494

 Stavba obsahuje 12 bytových jednotiek :
2 krát 1-izbový byt
1 krát 2-izbový byt
9 krát 3-izbový byt

1.podlažie
1-izbový      48,78 m2
3-izbový      59,54  m2
3-izbový      59,86 m2
1-izbový      48,96 m2

2.podlažie
3-izbový     59,54 m2
3-izbový     59,54 m2      
3-izbový     59,86 m2
3-izbový     59,86 m2

3.podlažie
3-izbový     59,54 m2
3-izbový     59,54 m2
3-izbový     59,86 m2
2-izbový     49,78 m2
 
 Obstarávateľ : Obec Hontianske Nemce

 Názov stavby : Polyfunkčný bytový dom Hontianske Nemce

 Miesto : Hontianske Nemce 167

 Stavba obsahuje 9 bytových jednotiek :
3 krát 1-izbový byt
1 krát 2-izbový byt
3 krát 3-izbový byt
2 krát 2-izbový byt s nižším štandardom          

podkrovie
1-izbový    44,36 m2
3-izbový    71,48  m2
1-izbový    40,96 m2
3-izbový    79,62 m2
 
2-izbový    74,02 m2
3-izbový    83,18 m2      
 
 
prízemie
1-izbový    33,86 m2
   
suterén
2-izbový    42,29 m2
2-izbový    41,11 m2