VZN číslo 1/2014


Všeobecne záväzné nariadenie


Obce Hontianske Nemce o dani  z nehnuteľností


 č.1  /2014

 

            Obec Hontianske Nemce v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  u s t a n o v u j e

§1

Základné ustanovenie

 

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v v znení neskorších predpisov zavádza   s účinnosťou od 1. januára 2014  d a ň   z   n e h n u t e ľ n o s t í, ktorým upravuje podmienky určovania a vyberanie dane z nehnuteľností na území obce Hontianske Nemce.   

         

DAŇ Z POZEMKOV

§ 2


Základ dane


(1)   Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za l m2 uvedenej v prílohe č.1 zákona .Táto hodnota je:

Hont. Nemce a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady      0,2692 €/ m2

                   b) trvalé trávne porasty                                     0,0547 €/ m2

Rakovec       a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady      0,2622 €/ m2

                   b) trvalé trávne porasty                                     0,0541 €/ m2

Sit.Lehôtka   a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady      0,2340 €/ m2

                   b) trvalé trávne porasty                                     0,0249 €/ m2     

 

(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  

      rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je   

      hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2  a hodnoty pozemku  

      zistenej na 1 m2  podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a 

      prekladateľoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov z vyhlášky Ministerstva

      spravodlivosti SR č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  Hodnota

      za 1 m2 je 0,0664 € ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým  posudkom.

(3)  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy

       a nádvoria, a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery

       pozemkov v m2  a  hodnoty pozemkov za l m2   uvedenej v prílohe č. 2 zákona . Táto 

       hodnota je 1,85 €/ m2.

(4)  Základom dane z pozemkov za stavebné pozemky je hodnota pozemku určená

      vynásobením výmery pozemkov v m2  a  hodnoty pozemkov za l m2   uvedenej

      v prílohe č. 2 zákona . Táto hodnota je 18,58 €/ m2.

 
§ 3


Sadzba dane

                                                                                                                                            
Ročné dane z pozemkov sa stanovujú nasledovne:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,  trvalé trávne porasty           0,55%      

b) záhrady                                                                                              0,35%      

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                          0,35%     

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,

    rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy      1,25%  

e) stavebné pozemky                                                                               0,30%   


  DAŇ ZO STAVIEB

§ 4

Sadzba dane

 
(1)    Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stanovená vo výške:

a)      0,067  € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b)      0,1  € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú  administratívu,

c)      0,166 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d)     0,233 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,

e)      0,465 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f)       1,162 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie  administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

g)      0,299 €  za ostatné stavby.

 

(1)       Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia nasledovne:

a)   0,03 €  podľa odseku l písm. a,b,c,g

b)   0,23 €  podľa odseku l písm. d – f za každý aj začatý m2  zastavanej plochy

                                   
DAŇ Z BYTOV

§ 5


Sadzba dane


            Ročná sadzba dane z bytov je stanovená za každý aj začatý m2  podlahovej plochy     bytu a nebytového priestoru v bytovom dome vo výške:


a)        0,067  € za byty,

b)        0,299  € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

c)        1,162  € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú  

           činnosť

d)       0,233  € za  nebytové priestory slúžiace ako garáž

 

§ 6


Platenie dane

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná  v dvoch rovnakých splátkach a to

 I. splátka do 31.mája

 II. splátka do 30.septembra  bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.

 

(2)  Daň nižšia ako 49,80 € je splatná naraz a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.


(3) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v predchádzajúcom  odseku.

 

§ 7


 Záverečné ustanovenia

          Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani

          z nehnuteľností uznieslo dňa 5.12.2013  nariadením č. 38/2013  

(1)    Zároveň sa ruší VZN 1/2013

(2)    Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014    

                                       

                       
 
                                    
                                                                      PaedDr. Jozef Nemec

                                                                                          starosta  obce

 

Vyvesené: 6.12.2013

Zvesené: 20.12.2013