VZN číslo 2/2014


Všeobecne záväzné nariadenie


Obce Hontianske Nemce o miestnej dani 


daň za psa

 
Obec Hontianske Nemce v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  zákona č. 582/2004 Z. z.  a následných noviel o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    vy d á v a

 

Všeobecne  záväzné nariadenie  Obce Hontianske Nemce 

číslo  2  /2014 o miestnej  dani za psa

Čl. 1


Úvodné ustanovenie


§ 1

 
Obecné zastupiteľstvo  Hontianske Nemce podľa § 11 ods. 4 písm. d)  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti  na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2014 túto miestnu daň:

 
a) daň za psa

 
Čl. 2


Daň  za  psa

§ 2


Predmet dane

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom  ktorého vlastní  alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 


§ 3

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 
a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 


§ 4
  Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 5
Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok je

a) 7 €   za psa chovaného v rodinnom dome  a v podnikateľských objektoch na území  obce   Hont.  Nemce a v miestnych častiach  Rakovec, Majer, Sitnianska Lehôtka   

b) 5 € za psa  chovaného ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

              
  § 6


Zdaňovacie obdobie


Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok.

§ 7

Správa dane

 
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.


  § 8


Vznik a zánik daňovej povinnosti

1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane  a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 
§ 9

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Daňovník v oznámení uvedie vlastné identifikačné údaje ako aj identifikačné údaje chovaného psa.

2) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti  správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. 

§ 10

Zníženie dane

 
Správca dane zníži daň k 1. 1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po uplatnení nároku na zníženie dane u daňovníka, ktorý podá do 31.1.príslušného zdaňovacieho obdobia  priznanie k dani za psa spolu s preukazom ŤZP, ŤZPS.

 
§ 11

Chov, držanie a zodpovednosť za chov psa

1) Chovateľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes nemohol dostať na verejné priestranstvo, alebo na cudzí pozemok.

2} Vodenie psov je zakázané na detské ihriská a cintoríny.

3) Chovateľ psa je zodpovedný za škodu spôsobenú psom a je povinný nahradiť ju podľa    všeobecne platných predpisov.  To isté sa vzťahuje aj na prípad poranenia iného občana.

4) Zneškodnenie psov vykonáva firma na to určená. Náklady spojené so zneškodnením psa  znáša chovateľ

5) Pri pohryznutí človeka psom je majiteľ povinný do 24 hodín dať psa vyšetriť veterinárnym lekárom

6) Každý pes musí byť označený registračnou známkou, ktorú majiteľ dostane  pri platení dane.

     
§ 12

Spoločné a záverečné ustanovenia

                                                         
1) Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani za psa uznieslo dňa 5.12.2013 nariadením č.39/2013.

2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia  zrušuje sa:

Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Hontianske Nemce č. 2/2011 o  miestnej dane – daň za psa .

3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014.   

 

 

 PaedDr. Jozef Nemec

  starosta  obce

 

Vyvesené: 6.12.2013

Zvesené: 20.12.2013