VZN číslo 3/2014


                                 Obec  Hontianske Nemce

                                                

                                        VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ  NARIADENIE        

                                                    č. 3/ 2014

                                                            O ODPADOCH

    
 

                                       Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach

v zmysle § 4 odst.3 písm.g/, § 6 odst.1 a § 11 odst.4,písm.g/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a § 39 ods.6 zákona č.223/2001 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov /ďalej „zákon o odpadoch“/ a § 48 zák.č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov vydáva toto VZN Obce Hontianske Nemce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hontianske Nemce.

 

        I. časť

                                                   Úvodné ustanovenia

                                                                      § 1

                                                   Všeobecné ustanovenia

 

 1. Účelom tohto VZN je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými    stavebnými odpadmi s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.

2. Nariadenie v súvislosti s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom upravuje          spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

 

                                                                   § 2

                                              Vymedzenie základných pojmov

 

      1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

     2. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa: za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

    3. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako   samostatný druh odpadu.

       4. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác na stavbách, ktoré práce sú zabezpečované fyzickou osobou.

        5. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,  zmiešavania alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

     6. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa   odpad nachádza.

    7. Zmesový komunálny odpad /kat.č.200301/ je komunálny odpad, ktorý vznikne zmiešaním niektorých druhov komunálneho odpadu, prípadne aj s drobným stavebným odpadom.

      8. Objemné odpady /kat.č.200307/ sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné alebo týmto VZN dovolené pre ich veľký rozmer alebo hmotnosť uložiť do zbernej nádoby a vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu. 

     9. Nebezpečným odpadom sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac     nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č.4zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       10. Zberná nádoba je kovová alebo plastová nádoba, ktorá je určená na zber komunálneho odpadu.

11. Zberné vrece je vrece určené na uloženie a zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

        12. Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie  odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.

       13. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré je možné po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

  14. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním.

  15.  Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku.

        16. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrch zeme alebo do zeme.

     17. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku  odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

            18. Obecné kompostovisko je miesto, kde obec, obcou poverený subjekt alebo osoby vykonávajú kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov, pričom jeho ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton.

    19. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu odpadového hospodárstva oprávnene

bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom KO alebo DSO alebo s nimi nakladá na

území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu.

Obec môže vypracovať program v spolupráci s jednou alebo s viacerými obcami na

základe uzatvorenej spolupráce.

 

 

                                                                  II. časť

                            Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb

                                         

                                                               § 3

                                              Spoločné ustanovenia 

 

    1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať   v súlade s týmto zákonom, ten komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

       2. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov /zákon č.223/2005 § 68 ods.3 písm. e) /.

       3. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce   k zneškodňovaniu odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva, ak takýto držiteľ odpadu nie je znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.

    4. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí  zneškodnenie odpadu okresný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.

    5. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho  nehnuteľnosti bol    umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a obci, v ktorých v územnom obvode  sa nehnuteľnosť nachádza.

      6. Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu   štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovedajúcej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore zo zákonom, takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.

       7. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak    zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b), f), k),m) a primerane ustanovenia odseku (1) písmena i) Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

     8. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou-podnikateľom a produkuje ročne viac než 1 tonu nebezpečných odpadov alebo  10 ton ostatných odpadov, vypracúva na základe § 6zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch vlastný program odpadového hospodárstva. Tento program musí byť v súlade s POHO a schválený príslušným orgánom štátnej správy. Pred schválením je však pôvodca povinný predložiť svoj POH na vyjadrenie obci.

    9. Obec Hontianske Nemce zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností

      10. Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/recyklácie si vopred s obcou a písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

 


                                                          § 4

                                      Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu

     1. Pôvodca a držiteľ odpadu je povinný

a)    trvalo udržateľne nakladať s odpadmi, t. j. v prvom rade odpadom predchádzať a obmedzovať ich vznik. Ak však pri činnosti pôvodcu vzniknú odpady, je pôvodca alebo držiteľ povinný zabezpečiť v maximálnej možnej miere ich materiálové alebo biologické zhodnotenie,

b)    všetci pôvodcovia  komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu komunálneho odpadu ,

c)    držitelia komunálneho odpadu sú povinní zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky podľa  § 5 tohto VZN, a tento ukladať do nádob a miesta určené pre zber týchto odpadov,

d)    fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá alebo s osobitnými požiadavkami si dojednajú podmienky osobitne s obcou,

e)    zabezpečiť si a užívať potrebný počet zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu, aby nedochádzalo k prepĺňaniu nádob,

f)     pri akejkoľvek manipulácii s komunálnym odpadom je každý povinný, dbať na to, aby nedošlo k znečisteniu verejných a otvorených priestranstiev, najmä okolia zberných nádob. Ak došlo k znečisteniu, odstráni to ten, kto to spôsobil. V zimnom období odpratať sneh z okolia zbernej nádoby, prípadne odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli brániť zvozovému vozidlu pri vyprázdňovaní zbernej nádoby,

g)    zberné nádoby alebo zberné vrecia pripraviť v dohodnutý deň na vyprázdnenie alebo odber pred brány RD, alebo na určené miesto tak, aby boli ľahko prístupné zvozovému vozidlu,

h)    umiestnenie zberných nádob je potrebné zabezpečiť tak, aby pracovníci poverení vývozom mali dobrý prístup k nádobám,

i)      dbať na to, aby zberná nádoba slúžila iba na zber určeného komunálneho odpadu,

j)      dbať o riadny technický stav zberných nádob,

k)    vlastník zbernej nádoby je povinný minimálne dvakrát do roka vykonať dezinfekciu zberných nádob,

l) zakazuje sa spaľovať komunálny odpad a jeho zložky  v domácnostiach a iných     nehnuteľnostiach alebo na otvorenom  priestranstve bez príslušného oprávnenia,

m) na každého pôvodcu, ktorý vykonáva činnosť alebo organizuje podujatie pre verejnosť  na verejných priestranstvách na území obce, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4 tohto VZN. Ďalej je pôvodca pri uskutočňovaní danej aktivity povinný  obmedzovať vznik odpadu, ktorý vzniká jemu a zákazníkom/návštevníkom pri uskutočňovaní danej aktivity. Pri prípadnom vzniku odpadov zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie alebo zabezpečiť zneškodnenie týchto odpadov, ktoré vyplýva z tohto VZN,

n)     držiteľ starého motorového vozidla je povinný konať podľa časti 6 zákona 223/2001,                  

o)  držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať len   subjektu, ktorý je držiteľ autorizácie, tzv. Osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi,

                                        


                                                        III. časť

                                     Nakladanie s komunálnymi odpadmi

                                                

                                                                § 5                     

                                       Komunálny odpad a jeho druhy

 

     1. Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledovné druhy komunálnych odpadov v zmysle vyhl.MŽP    

Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

 

a)    druhy KO z podskupiny SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY:

-       20 01 0 1 papier a lepenka (vrátane odpadov z obalov)

-       20 01 02 sklo (vrátane odpadov z obalov)

-       20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

-       20 01 11 textil

-       20 01 13 rozpúšťadlá

-       20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

-       20 01 33 batérie a akumulátory

-       20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia

-       20 01 39 plasty (vrátane odpadov z obalov)

-       20 01 40 kov (vrátane odpadov z obalov)

-       16 01 03 opotrebované pneumatiky

      
b)  druhy KO z podskupiny ODPAD ZO ZÁHRAD A PARKOV

-       200201 biologicky rozložiteľný odpad

-       20 02 0 2 zemina a kamenivo
       

c)    druhy KO z podskupiny INÉ KO

-    20 03 01 zmesový KO

-       20 03 02 odpad z trhovísk

-       20 03 0 3 odpad z čistenia ulíc

-       20 03 04 kal zo septikov

-       20 03 07 objemový odpad                                                              § 6 

                                 Spôsob zberu komunálneho odpadu,

                              preprava a spôsob separovaného zberu

 

    1. Na území obce Hontianske Nemce sú držitelia komunálnych odpadov povinní tento zbierať po          

vytriedení a po zaradení jeho zložiek podľa jednotlivých druhov v zmysle § 4 tohto nariadenia           nasledovne:

 

a)    pri každej stavbe na území obce sa zbiera:

zmesový komunálny odpad - zberná nádoba

           plasty - modré vrecia (vrátane odpadov z obalov)

            papier (vrátane odpadov z obalov)

            elektroodpad
 

b)    na území obce sa určuje miesto pri : Miestnom kultúrnom stredisku, pri areáli prevádzkového dvora obce, tržnici, bytovkách, autobusovej zastávke na Rakovci a Majeri, ako priestor, kde občania sú povinní odovzdávať oddelené zložky  komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu:

           sklo   -  kontajner 1100 l (vrátane odpadov z obalov)

textil -  špeciálny kontajner smotanovej farby

c)   do zberných nádob umiestnených pri areáli cintorína sa zbiera:

plasty, sklo, kov, papier (vrátane odpadov z obalov)

úložný priestor - iný zmesový odpad z cintorína/okrem biologického/,

úložný priestor - biologický odpad z cintorína,
 

 d)   veľký objemový odpad sú občania povinní uložiť do kontajnerov, ktoré   sú k dispozícii celý rok  v areáli prevádzkového dvora obce, odvoz objemového odpadu sa realizuje podľa potreby,

 
e)    zber komunálneho odpadu uskutočňuje obec raz za dva týždne od rodinných domov a odvoz veľkoobjemových kontajnerov dvakrát ročne,


f)     komunálny odpad sa zneškodňuje skládkovaním na regionálnej skládke TKO v Hontianskych Tesároch,
 

g)    odvoz separovaného zberu sa rieši nasledovne:  

 
      plasty -  raz do mesiaca

sklo – šesť krát do roka

papier -  trikrát do roka

elektroodpad, - trikrát do roka

                batérie a akumulátory – trikrát ročne

                odevy a textil – štyri krát do roka

 

h)    vytriedený drobný stavebný odpad: zemina a kamene sa využívajú pri hrubých  terénnych úpravách a stavebných prácach v obci, resp. sa ukladá na skládke TKO.

 

     2. Držitelia komunálneho odpadu sú povinní do určených zberných nádob zbierať oddelene  odpad vytriedený na jednotlivé zložky podľa § 5a §6  tohto VZN.

 

         3. Preprava komunálneho odpadu a jednotlivých zložiek:

 

a)    vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce môže len organizácia zodpovedná za zber komunálnych odpadov, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou,

b)    organizácia zodpovedná za zber komunálnych odpadov, priebežne pri svojej činnosti sleduje zloženie komunálnych odpadov a je povinná ohlásiť obci každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva.
 
c)    obec zabezpečuje odvoz KO a DSO zmluvne so združením HONT s.r.o  Dudince.

 
           

                                                    § 7

                       Biologicky rozložiteľné odpady a ich zber,      

                                        odpad zo záhrad z parkov a cintorína

 

 1. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov pôvodca odpadu zhodnocuje  kompostovaním    v priestoroch pozemku ním užívaného, alebo prostredníctvom prepravcu.

 
 2. Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do zberných nádob a kontajnerov na                   

zmesový a objemový komunálny odpad, alebo ho ukladať na miesta na území obce a spaľovať ho

 
 3. Priebežne počas roka podľa potreby sa bude zabezpečovať vývoz biologicky  rozložiteľného                                         

odpadu na stanovené kompostovisko.

 
                                                                   
                                   Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

 
1. PO a FO – podnikateľ a Základná škola s MŠ, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len„prevádzkovateľ kuchyne“), zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
 
2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

3. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

4. Zberné nádoby musia byť umiestnené v zariadení prevádzkovateľa kuchyne, na jeho pozemkoch alebo pozemkoch, na ktoré majú užívacie právo.

5. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky

rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné

kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne.  

7. Interval zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima/

8. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z. z.) a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

9. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.
 
10. Prevádzkovateľ kuchyne je zároveň ako pôvodca KO povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením

11. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria šupy z čistenia

zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla,

škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené

zeleninou, ovocím, maslom, džemom, jedlé oleje a tuky, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom  množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školskej kuchyne ZŠ s MŠ, stravovacích zariadení –reštaurácii, ktoré pôsobia na území obce.

                                                              § 8

                                   Odpad z domácností s obsahom škodlivín

  1. Spôsob zberu: jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia  povinní                            

  vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečnostné uloženie. Spoločný  zber sa vykonáva spôsobom podľa   § 6 tohto VZN.

 
   2. Zber a preprava odpadu z domácností s obsahom škodlivín vrátane  elektro odpadu sa                                    

uskutočňuje najmenej trikrát ročne. Pre tento účel obec zabezpečí u organizácii poverenej                          

zberom umiestnenie špeciálnych kontajnerov pre jednotlivé zložky odpadov s obsahom škodlivín     

na  vhodných miestach v obci, dohodne spôsob prepravy a zneškodnenia a intervaly  vývozu.                                                                  

 
   3. Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom   predstihu o zbere     

odpadu s obsahom škodlivín osobitným zoznamom pričom použije všetky  možnosti              informačného systému obce.

 
  4. Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:

     - ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností,

     - odovzdávať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie/napr. osoby , ktoré nemajú uzavretú zmluvu s obcou napr. pouliční zberači a pod/.

 

                                                        § 9

             Nakladanie s odpadovými vodami a kalmi zo septikov

 

    1. Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp sú záväzné pre celý kataster    obce.

    2.  Majitelia septikov, resp. iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod.,  sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovania kalov v súlade so všeobecným záväzným nariadením.

 
1.    Preprava kalov:

a)    vykonávať zber, prepravu a zneškodňovania kalov zo septikov môže na území obce len organizácia poverená zberom, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, v súlade s ust. §39 ods.(7) zákona o odpadoch,

b)    majitelia septikov a žúmp sú povinní zabezpečiť vývoz kalu výlučne prostredníctvom takejto organizácie,

c)    informácie o týchto organizáciách eviduje obecný úrad Hontianske Nemce.

     4.  Každý majiteľ septika je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septika oprávnenou osobou. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa ust. § 80 ods.(1) písm. b) zákona o odpadoch.
 

                                                      IV. časť

                         Systém zberu drobného stavebného odpadu

                                                        § 10

                             Drobný stavebný odpad a jeho zložky

        1. VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami stavebného odpadu. Za drobný stavebný odpad na území obce Hontianske Nemce sa považuje:


a)    podskupina zmiešaný stavebný odpad a odpad z demolácii

b)    zemina a výkopový materiál.

                                                   § 11

                                  Rozsah a spôsob triedenia

      
    Držitelia DSO sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky  druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kov, drevo, sklo, plasty, murivo a pod.  a tieto účelne zhodnotiť.

                                                                        

                                                              § 12

 

             Zhromažďovanie, preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie     

                                       drobného stavebného odpadu

                    
   1. Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť, zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v príslušných zberných nádobách, resp. určených miestach pre objemový odpad, ak sa jedná o drobný stavebný odpad, ktorý nie je možno v zbernej nádobe umiestniť.

   2. Držiteľ tohto odpadu je povinný odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce s využitím verejného priestranstva, takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

   3. Pokiaľ nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom, je povinný jeho držiteľ zabezpečiť prepravu a zneškodnenie osobitne na vlastné náklady, spôsobom a prostriedkami ustanovenými vo VZN.

 

                                                     V. časť

Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie

  komunálnych  odpadov a drobných stavebných

                                                 
       Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie je upravený v osobitnom VZN o miestnom poplatku za  KO a DSO.

                                           

                                                        VI. časť

                               Spoločné záverečné ustanovenia

                                                       § 13

                                                     Obec


          Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:


     1. Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve § 80 ods. 3 písm. a) zákona č.223/2001 o odpadoch.

 

     2. Poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení   na nakladanie s odpadmi na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom  životného prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami, akumulátormi a starými vozidlami.

     3. Dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania  s odpadmi so stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.

 
     4. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch rozhodnúť o výnimkách z uvedených ustanovení VZN. Vždy je však pri tom povinný prihliadať na ochranu zdravia a života ako aj životného prostredia občanov obce.

 

                                                              § 14

                                                 Zákazové ustanovenia


Zakazuje sa:

            1. Ukladať odpad na iné miesta, než sú určené týmto VZN.

  2. Ukladať odpady mimo určených zberných nádob a zberných vriec.

3. Druhotne využiť drobný stavebný odpad na území obce bez predchádzajúceho súhlasu obce.

4. Spaľovať odpady na území obce a to aj odpady uložené v zberných nádobách.

5. Vyberať odpady zo všetkých druhov zberných nádob a zberných vriec.

   6. Zmiešavať nebezpečné odpady s obsahom škodlivín s komunálnymi odpadmi a drobnými   stavebnými odpadmi.

  7. Používať zberné nádoby určené na dočasné ukladanie verejných smetí, umiestnené na verejnom priestranstve, na ukladanie iných druhov odpadov.

8. Zneškodniť odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN.

9. Ukladať nebezpečný odpad, na verejné priestranstvo mimo stanovený deň.

 10. Premiestňovať zberné nádoby alebo využívať zberné nádoby na iné účely, než je stanovené v tomto VZN.

 11. Vyhadzovať odpad alebo zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku.

 12. Vypúšťať zvyšky nebezpečného odpadu do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie.

  13. Uskladňovať biologický odpad zo záhrad do veľkoobjemových kontajnerov a zberných nádob.

 14. Uložiť opotrebované pneumatiky alebo časti z pneumatík do zberných nádob alebo vytvárať skládkovanie.

15. Ukladať do zberných nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec tlejúci alebo žeravý odpad.

 

                                                                   § 15

                                                         Priestupky

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:

 
a)    zneškodní odpad alebo znehodnotí odpad v rozpore s týmto VZN,

b)    uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou v tomto VZN  a podľa zákona  223/2001 (§18 ods.3 písm.a) a  § 39 ods.5, písm.c),

c)    nesplní oznamovaciu povinnosť ktorá vyplýva z VZN a podľa zákona 223/2001 §18ods.6.

d)    neposkytne obcou požadované údaje podľa zákona 223/2001 podľa § 39 ods.9.

e)    poruší ustanovenia VZN § 14 odst. 1 až 15.

 
2. Za priestupok podľa  odseku(1) písm. a) až d) možno uložiť pokutu  do 165 €.

3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec. Výnosy z pokút  uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č. 372/1990Zb, v platnom znení).

 
                                                                     § 16

                                                        Pokuty právnickým osobám

 

    1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe  oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6638 ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN obce. Pokuta je príjmom obce.

   2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom kto sa konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

 

                                  
                                                                    § 17


                                                        Záverečné ustanovenia


     1. Toto VZN č. 3 / 2014 o odpadoch bolo schválené uznesením  Obecného zastupiteľstva

v Hontianskych Nemciach č. 40 /2013 dňa 05.12. 2013 a nadobúda účinnosť 1. 1. 2014.

     2. Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 3 / 2014 sa ruší VZN Obce Hontianske Nemce

č. 6 /2011 o odpadoch.Vyvesené: 06. decembra 2013                                                         

Zvesené:   20. decembra 2013


 

                                                                                 PaedDr. Jozef Nemec

                                                                                      starosta obce