VZN číslo 5/2014


Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade s § 6 ods. 3 a 4 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s ustanovením § 6, ods. 12, písm. d/ zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a zákona č. 352/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení sa uznieslo na vydaní tohto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE HONTIANSKE NEMCE

č. 5/2014

o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ pre rok 2014

Časť I.

Úvodné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) stanovuje:

financovanie záujmového vzdelávania detí v centrách voľného času 
Časť II.

Zdroje financií

1. Obec dostáva dotácie na financovanie záujmového vzdelávania detí podľa počtu s trvalým pobytom od 5 rokov do 15 rokov veku. Z takto pridelených finančných prostriedkov financuje náklady na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (ďalej len CVČ).

Článok 2

Financovanie záujmového vzdelávania detí v centrách voľného času

1. Obec Hontianske Nemce nemá na svojom území obecné žiadne CVČ.

2. Zriaďovateľ súkromného, cirkevného CVČ má možnosť požiadať obec o dotáciu na CVČ, na deti vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré majú v obci trvalý pobyt.

3. Žiadosť musí byť písomná, musí obsahovať zoznam detí na ktoré žiada zriaďovateľ dotáciu, adresu ich trvalého pobytu a dátum narodenia. K žiadosti je potrebné priložiť fotokópiu „Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ“, zriaďovací protokol CVČ.

4. O poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie v CVČ obec uzatvorí so žiadateľom písomnú zmluvu, v ktorej obaja účastníci dohodnú podmienky a postup poskytnutia dotácie

5. Výška prostriedkov na jedno dieťa v CVČ je 60,- € ročne /mesačne 5 ,- €/

6. Rozdelenie dotácie na jedno dieťa v CVČ:

Ak dieťa vo veku od 5 do 15 rokov navštevuje CVČ bez ohľadu na počet krúžkov je ročná dotácia 60,00 €.

7. Obec je povinná oznámiť riaditeľovi CVČ výšku finančných prostriedkov pre rok 2014 do 31.05.2014.

8. Obec Hontianske Nemce má právo kontrolovať účasť detí prihlásených do konkrétneho CVČ na aktivitách centra. Podmienky a spôsob kontroly sa upraví zmluvou.

Článok 3

Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov

Obec poskytne žiadateľovi finančné prostriedky dvakrát v roku a to prvú alikvotnú časť k 30. júnu a druhú k 30. septembru.

Článok 4

Fiškálna decentralizácia dane z príjmov fyzických osôb

V rámci fiškálnej decentralizácie dane z príjmov fyzických osôb prostriedky obce nie sú účelovo viazané, to ako ich obec prerozdelí, ju v úplnej autonómii obce, aj keď obec má napočítané finančné prostriedky na CVČ, ale reálne ich tam nepotrebuje, môže ich použiť v obci na akýkoľvek iný účel, napr. rezervu na kapitálové výdavky v budúcich rokoch.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo Hontianske Nemce trojpätinovou väčšinou na svojom zasadnutí dňa 13.5.2014 uznesením č. 13/2014.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2013 zo dňa 23.04.2013.

3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Hontianske Nemce.

 

PaedDr. Jozef Nemec
starosta obce

 

Návrh VZN na úradnú tabuľu vyvesený na pripomienkovanie občanom dňa 28.04.2014

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa 13.05.2014 bez pripomienok

Návrh zverejnený na internetovej stránke obce dňa 28.04.2014

Návrh stiahnutý z internetovej stránke obce dňa 13.05.2014

Na VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Hontianske Nemce dňa 13.05.2014 uznesením číslo 13/2014

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci dňa 14.05.2014

VZN zverejnené na internetovej stránke obce dňa 14.05.2014

VZN zvesené: 28.05.2014

VZN nadobúda účinnosť dňa 28.05.2014