VZN číslo 6/2014


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hontianske Nemce

č. 6/2014

o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Hontianske Nemce (Trhový poriadok)

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel nariadenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – verejnom priestranstve určenom na príležitostné trhy na území obce Hontianske Nemce (ďalej len správca trhového miesta).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

VZN sa vzťahuje na katastrálne územie obce Hontianske Nemce, časť Rakovec-Majer, časť Sitnianska Lehôtka (ďalej len "územie obce").

Článok 3

Základné pojmy

Na účely tohto VZN sa rozumie:

a) trhovým miestom trhovisko, stánok s celoročnou prevádzkou, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj; za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.

b) stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska;

c) stánkom s dočasným stanovišťom taký stánok, ktorý je prenosný a montovateľný, nie je súčasťou trhového miesta a predávajúci ho pred začatím predaja umiestni (rozloží) na vopred určené miesto a po ukončení predaja ho odstráni (zloží),

d) prenosným predajným zariadením predajný stôl, predajný pult, kiosk, stojan, roznáškový kôš, podnos, ložná plocha vozidla a pod.; takéto zariadenie nie je trvalou súčasťou trhového miesta, je majetkom predávajúceho, pojazdnou ambulantnou predajňou motorové vozidlo s ložnou plochou špeciálne upravenou a vyhovujúcou všeobecným technickým, prevádzkovým a hygienickým podmienkam, ktoré stanovujú osobitné predpisy (najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).

DRUHÁ ČASŤ

PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH

Článok 4

Trhovisko

(1) Priestranstvom na konanie príležitostných trhov – trhovisko sú plochy vedľa MKS Hontianske Nemce a parku a na Rakovci a Majeri Iné priestranstvá určené na konanie príležitostných trhov určuje správca, t.j. Obec Hontianske Nemce písomným rozhodnutím.

(2) Na trhovisku sa môžu predávať:

a) ovocie a zelenina, priesady zeleniny, semená, orechy, lesné plodiny, korenie, med,

b) kvetiny, priesady a semená kvetín; kytice, kvetinové koše, vence a podobné výrobky na okrasné účely; umelé kvetiny; ovocné stromy a ozdobné kry; vianočné stromčeky, chvojky, šišky, čečina a výrobky z nich,

c) mäso a mäsové výrobky,

d) drobné remeselné výrobky,

e) spotrebné výrobky

1. textilné výrobky,
2. odevy a odevné doplnky, 
3. kožené výrobky, sedlárske výrobky a remenárske výrobky, vrátane kožušín a výrobkov z nich, 
4. pokrývky hlavy, 
5. obuv, 
6. domáce potreby
7. elektrotechnické výrobky, 
8. výrobky spotrebnej elektroniky,
9. drobný tovar, 
10. papierenské výrobky, 
11. drogériový tovar, 
12. športové potreby, 
13. hračky,

f) ryby, živá hydina a iné domáce zvieratá , môžu byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore za podmienok stanovených orgánmi veterinárnej správy,

g) obilie a krmivá,

h) mrazené výrobky, zmrzlina, ovocná mrazená dreň

j) cukrovinky.

(3) So súhlasom správcu trhoviska môže nájomca stánku s celoročnou prevádzkou vystaviť tovar pred svoj prenajatý predajný stánok na vlastných prenosných predajných zariadeniach (stojanoch, pultoch, predajných košoch a pod.).

(4) So súhlasom správcu trhoviska, na ktorom sú zriadené stánky s trvalým stanovišťom môže predávajúci predávať výrobky aj na vlastných prenosných predajných zariadeniach.

(5) Trhové dni na trhoviskách sú: pondelok až sobota.

(6) Predajná doba na trhoviskách je: pondelok až piatok 8.00 hod. až 19.00 hod. sobota 7.00 hod. až 19.00 hod.

(7) Prevádzkový čas na trhoviskách začína pol hodiny pred začatím predajného času a končí pol hodiny po skončení predajného času.

(8) Na trhovisku sa môže aj vykupovať tovar v súlade s platnými povoleniami pre výkupcov.

Článok 5

Cena nájomného za prenajatú plochu

Výška nájomného je stanovená po dobu 1 dňa takto:

vstavané stánky na tržnici v Hontianskych Nemciach 4 € 
trhové miesto na Rakovci a Majeri 2 € 
príležitostné trhy sú spoplatnené za každý začatý bm a každý začatý deň 2 €
Článok 6

Práva a povinnosti správcu trhového miesta

Správca trhového miesta je povinný zabezpečiť:

udržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch trhového miesta, 
dozor nad dodržiavaním podmienok predaja a ostatných súvisiacich platných predpisov, 
kontrolu oprávnenosti predaja jednotlivými osobami, ako i povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vydané obecným úradom, 
kontrolu značenia stánkov menom a adresou osoby zodpovednej za predaj, 
spoluprácu s orgánmi vykonávajúcimi na trhovom miestne kontrolnú činnosť, 
dodržiavanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
Článok 7

Podmienky predaja

(1) Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí byť zdravotne neškodný a musí zodpovedať kvalitatívnym podmienkam.

(2) Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené zeminy a zvädnutých častí, ovocie musí byť kvalitatívne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, košoch príp. vyložená na zákazníkom dostupnom mieste. Tovar musí byť označený v zmysle platnej legislatívy /druhom, triedou, prípadne odrodou, krajinou pôvodu/.

(3) Predávajúci je povinný na požiadanie poskytnúť kontrolnému orgánu vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej neškodnosti a kvality. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu.

(4) Ak sa kontrolou zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanoveným všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán: a/ zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej neškodnosti a kvality ako i peňažnú sankciu podľa platných predpisov b/ upozorní na túto skutočnosť správcu trhového miesta a príslušný orgán u ktorého je predávajúci registrovaný.

(5) Obec Hontianske Nemce, orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy, orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, Slovenská obchodná inšpekcia môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja, kvalitu a nákazovú situáciu.

(6) Majiteľ stánku je povinný na dobu svojej neprítomnosti určiť zodpovedného zástupcu.

(7) Stánky, v ktorých sa predáva originálne spotrebiteľsky balený potravinársky tovar musia byť vybavené vhodným predajným pultom, rohožami a regálmi tak, aby potraviny neboli skladované na zemi a musia mať rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k prevádzke.

(8) Na skladovanie potravín – mäso, mäsové výrobky, mliečne výrobky, musia byť zabezpečené a včas zapojené chladiace a mraziace zariadenia. Musí byť zabezpečené oddelené skladovanie všetkých nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich zdravotnú neškodnosť a kvalitu. Predaj môže byť uskutočnený len z automobilov určených na uvedený predaj (povolenie vydávajú príslušné orgány verejného zdravotníctva). Predaj je povolený pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja. Podľa § 3 ods. 7 vyhlášky č. 423/2012 je možné predávať mäso( jatočných zvierat a jatočných králikov) len balené v pojazdných predajniach, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu (nariadenie (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení -príloha II, kapitola III)

(9) Predávajúci musí mať k dispozícii doklad o pôvode tovaru.

(10) Predávajúci je povinný zabezpečiť uchovávanie potravín pri teplotách ustanovených potravinovým kódexom, alebo deklarovaným výrobcom.

(11) Nebalené potraviny musia byť pri vystavovaní chránené pred kontamináciou t.j. prekryté vhodným obalom. Predávajúci je pri predaji nebalených potravín povinný mať zabezpečené zariadenie s tečúcou vodou (napr. bandasku s výpusťou) v zmysle § 18 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín a Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení Príloha II, kapitola III.

(12) Potraviny musia byť označené v štátnom jazyku v zmysle zákona č.152/1995 Z. z. o potravinách.

(13)Predávajúci zabezpečí priebežnú likvidáciu odpadu pri potravinách, tak aby nedochádzalo k jeho hromadeniu.

(14) Predávajúci môže predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta, pričom predaj na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa požiadaviek Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007- OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín a Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení, Príloha II, kapitola III.

Článok 8

Povinnosti predávajúcich

(1) Predávajúce fyzické a právnické osoby sú povinné:

a/ dodržiavať trhový poriadok,

b/ dodržiavať podmienky predaja,

c/ predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta,

d/ označiť predajný stánok menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby zodpovednej za predaj tovaru,

e/ dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy,

f/ zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne neškodných potravín,

g/ vylúčiť zdraviu škodlivé, skazené a falšované potraviny,

h/ mať čistý pracovný odev,

i/ umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,

j/ na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady /podľa charakteru predaja/:

preukaz totožnosti 
povolenie od správcu trhového miesta k predaju výrobkov 
živnostenské oprávnenie
doklad /dodací list alebo faktúru/ o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami k tovaru 
zdravotný preukaz, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru
doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a kvalite tovaru 
rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov stánku alebo mobilného zariadenia na predaj potravín s uvedeným rozsahom predávaného sortimentu, k zdravotnému preukazu doložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činností.
(2) Občania z krajín EÚ sú povinní splniť si registračnú povinnosť v zmysle § 6 ods.1 zákona č.152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, z čoho vyplýva, že každý predajca umiestňujúci potraviny na trh je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín (príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa).

Článok 9

Príležitostný trh

(1) Na území obce sa môžu zriaďovať tieto druhy príležitostných trhov:

a) veľkonočné trhy,

b) vianočné trhy,

c) letné trhy,

d) predajné akcie organizované podnikateľskými subjektmi vo vstupných halách a priestoroch kultúrnych a iných zariadení na prenosných predajných zariadeniach alebo v stánkoch s prechodným stanovišťom pri významných spoločenských príležitostiach,

(2) Na príležitostnom trhu sa môžu predávať, formou stánkov s prechodným stanovišťom a na prenosných predajných zariadeniach, tieto výrobky:

a) medovníky, oblátky, pražené kukuričné vločky, sušienky, zemiakové lupienky, arašidy, pražené mandle, lieskové oriešky a pod. po súhlase Úradu verejného zdravotníctva,

b) knihy,

c) potravinársky tovar – mäso a mäsové výrobky, mliečne výrobky, ovocie a zelenina, a pod.

d) kvetiny,

e) žreby okamžitých lotérií a žreby vecných lotérií,

f) drobné umelecké predmety vrátane suvenírov a drobné remeselné výrobky,

g) domáce potreby,

h) výrobky spotrebnej elektroniky,

i) drobný tovar,

j) papierenské výrobky,

k) drogériový tovar,

l) športové potreby a hračky,

m) obuv,

n) odevy, odevné doplnky a textilné výrobky,

o) kožené výrobky, sedlárske a remenárske výrobky; kožušiny a výrobky z nich) pokrývky hlavy,

p) jedlá určené na priamu konzumáciu na mieste,

q) nealkoholické nápoje,

r) pivo, víno, liehoviny, destiláty a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu, určené na priamu konzumáciu na mieste.

(3) Pri predaji nasledovného tovaru musia byť splnené podmienky, ktoré vyhovujú zdravotným a kvalitatívnym požiadavkám:

a) včelí med musí byť zmyslovo bezchybný a zdravotne neškodný, plnený do hygienicky nezávadnych obalov s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu minimálnej trvanlivosti. Med môže predávať /ponúkať/ len právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť, vydané príslušným orgánom potravinového dozoru /buď schválený v zmysle § 41 zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti alebo registrovaný v zmysle § 40 zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti/ nesmie byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. Med musí byť okrem údajov ustanovených v osobitnom predpise, ktorým je VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky č. 127/2012 z 29.marca 2012 o označovaní potravín označený aj údajmi o mene a priezvisku prvovýrobcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo o obchodnom mene, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo o obchodnom mene prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou; adrese zaregistrovanej prevádzkarne alebo držiteľovi včelstiev; pôvode medu; dátume balenia.

b) huby možno predávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle § 15 ods.3 písm. c/ zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(4) Predajný čas na príležitostnom trhu začína najskôr o 8.00 hod. a končí najneskôr o 19.00 hod.

(5) Prevádzkový čas na príležitostnom trhu začína najskôr 2 hod. pred začatím predajnej doby a končí najneskôr 2 hod. po skončení predajnej doby.

(6) Správcom príležitostného trhu podľa čl. 9 ods. 1 tohto VZN je organizátor podujatia.

Článok 10

Ambulantný predaj

(1) Na území obce sa ambulantne môžu predávať:

a) knihy, denná a periodická tlač,

b) drobné umelecké predmety vrátane suvenírov a drobné remeselné výrobky,

c) jedlá, nealkoholické nápoje, pivo, víno určené na priamu konzumáciu na mieste kde je bezprostredná dostupnosť k hygienickým a sociálnym zariadeniam; grilované kurčatá a iné pokrmy a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste je možné predávať aj zo špeciálne upraveného prívesu motorového vozidla s vyhovujúcimi technickými, prevádzkovými a hygienickými podmienkami stanovenými osobitnými predpismi a v blízkosti hygienických zariadení len na krátkodobých organizovaných podujatiach.

(2) Správu trhového miesta s ambulantným predajom, ktoré bolo zriadené na verejnom priestranstve, vykonáva obec. Správu trhového miesta s ambulantným predajom, ktoré bolo zriadené v priestoroch vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby formou stánkov s dočasným stanovišťom alebo formou prenosných predajných zariadení, vykonáva vlastník priestoru.

Článok 11

Druhy poskytovaných služieb

Na území obce sa môžu poskytovať služby v rozsahu stanovenom podľa § 8 písm. a) až e) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb vykonávajú:

Slovenská obchodná inšpekcia, 
Fyzické osoby poverené starostom obce, ktoré sa pri výkone kontrolnej činnosti preukážu služobným preukazom vyhotoveným na tento účel, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene,
Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen, 
Daňový úrad 
Orgány dozoru sú oprávnené zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia správcu trhového miesta zriadila trhové miesto alebo bez povolenia správcu trhového miesta predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste, pričom sú oprávnení uplatniť sankčné opatrenia v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Článok 13 Sankcie (1) Porušenie ustanovení tohto nariadenia bude klasifikované ako priestupok,

(2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie ktorá poruší ustanovenia tohto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 17. 000 EUR fyzickej osobe -podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá

a) zriadila trhové miesto bez povolenia ( §3 ods. 1 zák. č. 178/1998 Z. z.), alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa § 5 ods. 1 a 3 zák. č. 178/1998 Z. z.

b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods.3 zák.178/1998Z.z.), alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6 zák. 178/1998 Z. z.), alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (§ 7 ods. 1 zák. 178/1998 Z. z. ), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v prevádzkárňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest (§ 7 ods. 2 zák. 178/1998 Z. z. ),

c) porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách a pri diaľniciach mimo obce (§ 9 ods. 2 zák. 178/1998 Z. z.).

(3) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá

a) zriadila trhové miesto bez povolenia (§ 3 ods. 1 zák. 178/1998 Z. z. )

b) predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods.3 zák.178/1998Z.z.),

c) predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6 zák. 178/1998 Z.z.) alebo ktoré nie sú obcou určené na predaj (§ 7 ods. 1 zák. 178/1998 Z. z.),

d) predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v prevádzkarňach trhovísk, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch, pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest(§ 7 ods. 2 zák. 178/1998 Z. z. ),

e) poruší zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce (§ 9 ods. 2 zák. 178/1998 Z. z.).

(4) Za priestupok sa uloží pokuta do 8000 eur, v blokovom konaní možno uložiť za priestupok pokutu do 4 000 eur.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Spoločné ustanovenia

(1) Na trhových miestach môže starosta obce povoliť fyzickej osobe, na základe dokladu o nadobudnutí predávaného výrobku, predaj výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti a na základe dokladu o oprávnenom nadobudnutí, predaj lesných plodín.

(2) Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto nariadenia všeobecné predpisy o správnom konaní.

Článok 15

Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01.12.2014

Dátum vypracovania: V Hontianskych Nemciach dňa 30.10.2014

Meno a priezvisko zodpovednej osoby: PaedDr. Jozef Nemec starosta obce

Návrh VZN bol vyvesený dňa: 03.11.2014

Zrušuje sa VZN obce Hontianske Nemce č. 4/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Hontianske Nemce zo dňa 25.8.1998.

PaedDr. Jozef Nemec 
starosta obce

Vyvesené: 18.11.2014

Zvesené: 02.12.2014