VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE č. 1 

o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci 
Hontianske Nemce.Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach podľa §4 ods.1 a ods.3 písm. a) a podľa § 6. odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach prenájmu nájomných bytov v obci Hontianske Nemce 


§  1
Úvodné ustanovenia

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) stanovuje podmienky prijímania žiadostí, postup pri výbere nájomníkov obecných bytov vo vlastníctve obce Hontianske Nemce  a o postupe  pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu.
2. Obecné nájomné byty sú bytmi vo vlastníctve obce Hontianske Nemce s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN.
3. Obec Hontianske Nemce bude vykonávať správu týchto bytov  prostredníctvom  spoločnosti v rámci správcovskej zmluvy.
4. Obec Hontianske Nemce  garantuje zachovanie nájomného charakteru bytov postavených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a MDVRR SR minimálne po dobu 40 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

§ 2
Režim nakladania s obecnými nájomnými bytmi

Obecné nájomné byty sú určené pre nájomcov, ktorí spĺňajú podmienky Zákona č. 443/2010
Z.z. a 277/2015 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a nasledujúce ďalšie podmienky:

1. Mesačný príjem nájomcov – osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje hranicu určenú zákonom, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstavbu nájomných bytov.
2. Mesačný príjem nájomcu – žiadateľa, vypočítaný ako súčet príjmov osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 
§ 3

Zásady správy obecných nájomných bytov

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 3 roky s možnosťou opakovaného predĺženia vždy o maximálne 3 roky.
2. Súhlas na predĺženie nájomnej zmluvy schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. U predmetných bytov nemožno realizovať prechod nájmu v zmysle §706 Občianskeho zákona.
4. U predmetných bytov nemožno realizovať výmenu bytov a ich prenájom tretej osobe.
5. U predmetných bytov nemožno realizovať prevod vlastníckych práv.
6. Žiadateľ je povinný predložiť na obecný úrad v Hontianskych Nemciach  doklady o tom, že spĺňajú podmienky určené týmto VZN.
7. Nájomca obecného nájomného bytu je povinný do 30 dní nahlásiť na obecný úrad v Hontianskych Nemciach  každú zmenu, ktorá nastala v údajoch uvedených v článku  2 tohto VZN. V prípade zistenia nepravdivých údajov sa bude postupovať podľa článku 7 ods. 4 písm. a) tohto VZN.
8. Nájomca obecného nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy na dobu určitú.
9. K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať ho správcovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie plnú zodpovednosť za prípadné spôsobené škody.
10. Súčasťou každej nájomnej zmluvy je zápisnica, v ktorej žiadateľ vyjadrí súhlas bez pripomienok s podmienkami stanovenými týmto VZN.
11. V prípade, že sa nájomca k termínu ukončenia nájomnej zmluvy z uvedeného bytu neodsťahuje, Obec Hontianske Nemce prostredníctvom správcu zabezpečí vypratanie obecného nájomného bytu na náklady predmetného nájomcu.
12. Splatnosť nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu je mesačne, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 4
Režim podávania žiadosti o obecný nájomný byt

Žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu sa podávajú a evidujú na na podateľni na Obecnom úrade v Hontianskych Nemciach  .
K žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu je nutné priložiť:
- potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného zárobku, u samostatne zárobkovej osoby výpis z daňového priznania fyzickej osoby za posledný rok, alebo potvrdenie o výške dôchodku za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti ( dekrét o dôchodku),
- čestné vyhlásenie, že žiadateľ ( ani osoby s ním posudzované) nemá žiadne nedoplatky finančného alebo iného characteru voči obci. 
-
- § 5
Režim pri prideľovaní obecného nájomného bytu

1. Každá žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu musí byť písomná. Žiadosti sa  evidujú na podateľni a evidujú u zamestankyne poverenej bytovou agendou 
2. Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí  určí  nájomcov  obecných nájomných bytov. Poslanci schvaľujú výber  nájomníkov  podľa sociálnych pomerov žiadateľa, prípadnú spoluprácu žiadateľa s obcou, trvalé bydlisko žiadateľa, prípadnú možnosť zo strany žiadateľa  pri  pomoci  obce v budúcnosti, miesta zamestnania a počtu osôb v domácnosti. Starosta obce má oprávnenie mimo poradovníka prideliť celkom dva voľné byty z celkového počtu obecných nájomných bytov. Aktualizácia poradovníka sa bude vykonávať jedenkrát ročne.
3. Obecný úrad v Hontianskych Nemciach  zverejní   poradovník  na úradnej tabuli  a stránke mesta. Správca obecných nájomných bytov pripraví nájomnú zmluvu a vyzve uchádzačov o obecný nájomný byt na podpis nájomnej zmluvy.
4. Nájomnú zmluvu za prenajímateľa podpisuje starosta obce. Nájomná zmluva bude uzatvorená vždy  na dobu určitú podľa §3 odst.1 tohto VZN.§ 6
Režim pri predlžovaní nájomnej zmluvy na  obecný nájomný byt

1. Nájomník obecného nájomného bytu, ak má záujem o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy v zmysle článku 3 ods.1 tohto VZN, je povinný najneskôr 2 mesiace pred ukončením termínu jej platnosti doručiť na Obecný úrad v Hontianskch Nemciach  žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.
2. Každú žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy prerokuje a rozhodne obecné zastupiteľstvo. Následne správca spracuje  dodatok  k existujúcej nájomnej zmluve a podpíše ho starosta obce.§ 7
Zánik nájmu obecného nájomného bytu

Nájom zaniká:
1. Uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba predĺžená v zmysle článku 3 ods. 1.
2. Písomnou dohodou medzi Obcou Hontianske Nemce  a nájomcom.
3. Správca je povinný vlastníkovi bytov ohlásiť bez odkladu:
- uvoľnenie bytu,
- nevyužívanie bytu z akéhokoľvek dôvodu,
- neplnenia si povinností nájomcom podľa nájomnej zmluvy.
4. Písomnou výpoveďou nájomcu. Pričom sa nájom bytu  končí  posledným  dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorm bola výpoveď nájmu doručená správcovi.
5. Po prerokovaní v obecnom zastupiteľstve a so súhlasom starostu obce Hontianske Nemce  výpoveď nájmu obcou Hontianske Nemce, alebo správcom nastáva ak nájomca:
              a)   nespĺňa podmienky stanovené v článku 2 predmetného VZN,
b) porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy obecného bytu, najmä tým, že  nezaplatil včas nájomné, alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za čas  dlhší ako 2 mesiace,
c) alebo ten, kto s ním býva, napriek písomnému napomenutiu porušuje bytový poriadok, poškodzuje prenajatý byt, alebo jeho príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia v dome,
d) využíva prenajatý byt bez súhlasu obce Hontianske Nemce, ako vlastníka na iné účely ako na bývanie, alebo ak nájomca, alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť, alebo porušuje dobré mravy v dome,
e) nevyužíva byt bez vážnych dôvodov viac ako 3 mesiace.
6. Nájom obecného nájomného bytu sa končí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi.

§ 8
Záverečné ustanovenia

1. Podmienky určené týmto VZN sú neoddeliteľnou súčasťou každej nájomnej zmluvy.
2. Výnimku z tohto VZN ( okrem starostu obce §5 ods.2 ) môže schváliť iba obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov s podmienkou, že táto nie je v rozpore so  zákonom  443/2010  Z.z. a 277/2015 Z.z o dotáciách  na  rozvoj  bývania  a o sociálnom  bývaní, ktorým sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstavbu nájomných bytov v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach formou dodatkov.
Všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  Obecným zastupiteľstvom  v  Hontianskych Nemciach ,  dňa  26. 1. 2017 uznesením č.4/2017 a nadobúda účinnosť dňa 13. 2. 2017.
Všeobecné záväzné nariadenie č.7/2007 z 30.10.2007 uznesením č. 5/B/2007 stráca platnosť dňom 13.2.2017PaedDr. Jozef  Nemec 
      starosta obce


Vyvesené: 27.1.2017
Zvesené:   13.2.2017