Zámer

 

 

Obec Hontianske Nemce zverejňuje  zámer o prenájom nebytových priestorov

 

 

v časti budovy Kravín – Domaníky,  LV 672. parc. č. 755/29 , k.ú. Domaníky pre p. Martina Vreteničku, bytom Hontianske Nemce, časť Rakovec č. 353, za účelom zriadenia skladového priestoru v rozlohe 100 m2 na dobu  n e u r č i t ú.

Cena prenájmu nebytových priestorov 8,30 €/1 m2. 

 

 

 

Zverejnené: 01.06.2017

Zvesené:   

 

 

 

 

                                                                                                        PaedDr. Jozef Nemec

                                                                                                               starosta obce