Poslanci BBSK podporili Obecnú telovýchovnú jednotu Hontianske Nemce

    Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky podporujúce rôzne kultúrne a športové aktivity v okrese Krupina aj v roku 2017. V rámci podporených projektov bolo v okrese Krupina prerozdelených 30 963 €, a to na akcie realizujúce sa vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v zmysle VZN BBSK č.25/2014.
 Vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja môže Obecná telovýchovná jednota Hontianske Nemce realizovať nákup športového vybavenia (sada dresov pre žiakov, súpravy pre dorast, tréningové a zápasové lopty) pre svojich členov. V mene všetkých úspešných žiadateľov sa chceme poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu a menovite poslancom Ing. Radoslavovi Vazanovi a Štefanovi Matejkinovi, ktorí svojou podporou pomáhajú okresu Krupina. 


Fotografie k článku: