STAROSTA   OBCE   HONTIANSKE   NEMCE  

PaedDr. Jozef  Nemec

 

P O Z V Á N K A 

 

         na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona  SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  

 

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného  zastupiteľstva   Hontianske Nemce

mimo plánovaného termínu

24. októbra  2017 (utorok)   o 17:00  hod. do KS  v Hontianskych Nemciach

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie  overovateľov  zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia obecného  zastupiteľstva a informácia o podpísaní  zápisnice
 5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce a rozpočtu ZŠsMŠ
 6. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hontianske Nemce
 7. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku
 8. Návrh na schválenie VZN č. 4 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 9. Návrh na schválenie žiadosti o predaji budovy obce
 10. Návrh na schválenie žiadosti Miroslava Slotu veliteľa DHZO o uvolnenie z funkcie.
 11. Návrh na schválenie o prenájom obecného pozemku
 12. Návrh na schválenie zásad vybavovania sťažností
 13. Prehodnotenie stavu miestnych  komunikácií v obci  a  operačný  plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov
 14. Informácie starostu obce 
 15. Rozprava 
 16. Záver

 

 

 

Hontianske Nemce, 20 .10.2017