Obec Hontianske Nemce zverejňuje  zámer o prenájom nebytových priestorov

 

 

v časti budovy Kravín – Domaníky,  LV 672. parc. č. 755/29 , k.ú. Hontianske Nemce pre p. Hanušku, bytom Hontianske Nemce, za účelom zriadenia podnikateľskej činnosti v oblasti skladovania za cenu prenájmu nebytových priestorov 8,30 €/1 m2. 

 

 

 

Zverejnené: 26.11.2017

Zvesené:   

 

 

 

 

                                                                                                        PaedDr. Jozef Nemec

                                                                                                               starosta obce