STAROSTA   OBCE   HONTIANSKE   NEMCE  

PaedDr. Jozef  Nemec

 

P O Z V Á N K A 

 

         na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona  SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  

 

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného  zastupiteľstva   Hontianske Nemce

13. februára  2018 (utorok)   o 17:00  hod. do KS  v Hontianskych Nemciach

 

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva a informácia o podpísaní  zápisnice
  5. Návrh na schválenie   úpravy rozpočtu obce   a  rozpočtu  ZŠ s MŠ č.1
  6. Výberové konanie na obsadenie  kontrolóra obce

      7.  Vyhlásenie výsledkov Verejnej obchodnej  súťaži - odkúpenie pozemku v extraviláne 

            Obce Hontianske Nemce, k.ú. Rakovec

      8. Vyhlásenie výsledkov Verejnej obchodnej  súťaži – odkúpenie hasičského vozidla

            AVIA a30

     9.  Oznámenie s nápadom trestných činov a priestupkov za rok 2017

    10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku

    11. Informácie starostu obce

    12. Rozprava

    13. Záver

  

 

Hontianske Nemce, 10 .02.2018