Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 10713/2016/13
Dátum zverejnenia informácie: 23.11.2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát biely, topoľ osikový, trnka obyčajný, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1039/2 registra E KN v k.ú. Hontianske Nemce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.