Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Obecné zastupiteľstvo 20.6.2017

   

   

  STAROSTA   OBCE   HONTIANSKE   NEMCE  

  PaedDr. Jozef  Nemec

   

  P O Z V Á N K A 

   

           na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona  SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  

   

  z v o l á v a m

  zasadnutie Obecného  zastupiteľstva   Hontianske Nemce

  mimo plánovaného termínu

  20. júna  2017 (utorok)   o 17:00  hod. do KS  v Hontianskych Nemciach

   

   

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie  programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva a informácia o podpísaní  zápisnice
  5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ s MŠ č.
  6. Záverečný účet  obce  za rok 2016
  7. Stanovisko  audítora  k záverečnému účtu obce za rok 2016
  8. Stanovisko  kontrolóra  k záverečnému účtu obce za rok 2016
  9. Návrh na schválenie VZN č.3 Prevádzkový poriadok pohrebiska
  10. Návrh na zrušenie uznesenia č.20/2017
  11. Návrh na schválenie  zámeru na prenájom nebytových priestorov - stavby „Kravín“

              s.č. 28 Domaníky, ako skladový priestor pre Martina Vreteničku

        12. Schválenie PHSR Obce Hontianske Nemce

        12. Návrh na predaj obecného pozemku – obchodná verejná súťaž

        13. Informácie starostu obce 

        14.  Rozprava  

        15. Záver 

   

   

   

   

   

  Hontianske Nemce, 31 .05.2017 

    •   Zámer - prenájom nebytových priestorov

  Zámer

   

   

  Obec Hontianske Nemce zverejňuje  zámer o prenájom nebytových priestorov

   

   

  v časti budovy Kravín – Domaníky,  LV 672. parc. č. 755/29 , k.ú. Domaníky pre p. Martina Vreteničku, bytom Hontianske Nemce, časť Rakovec č. 353, za účelom zriadenia skladového priestoru v rozlohe 100 m2 na dobu  n e u r č i t ú.

  Cena prenájmu nebytových priestorov 8,30 €/1 m2. 

   

   

   

  Zverejnené: 01.06.2017

  Zvesené:   

   

   

   

   

                                                                                                          PaedDr. Jozef Nemec

                                                                                                                 starosta obce   •   Triedenie odpadu - video

 •   Zber plastov v 2. polroku 2017

         HARMONOGRAM ZBERU  PLASTOV              A  PAPIERA

                         Hontianske Nemce

                 

                            2. polrok  2017

   

           Zber    plastov              

    Zber papiera a elektro odpadu

             01.júna                                     

          

  22. júna

   

  13.júla                                         

          

  03. augusta

       17. augusta

  24. augusta

   

  07. septembra

   

  05. októbra

       26. októbra

   

  Upozornenie:

   

  Plasty, kovové obaly, nápojové krabice čisté a stlačené sa zbierajú do žltých vriec. PET fľaše po stlačení neuzatvárať vrchnáčikom.

  Do modrých vriec sa zbiera papier.

  Kartónový papier je potrebné zložiť a previazať motúzom.

  Plasty, papier a elektro odpad pripravte v deň zberu do 7,00 hod. •   Verejná vyhláška - kanalizácia

  Úplná projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hontianskych Nemciach


  Priložené súbory:


 •   Nová internetová stránka našej obce

  Dnes, 6.5.2016 sme spustili novú redizajnovanú stránku našej obce. Prosíme, berte na vedomie, že niektoré informácie ešte chýbajú a budeme ich postupne dopĺňať. Akékoľvek podnety a názory nám píšte na starosta@hontianskenemce.sk

 •   Jurajský jarmok 2016 •   Nová bytovka - 3D štúdia 2016

  Návrh 3D štúdie novej bytovky, ktorá by sa mala stavať na mieste bývalej osobitnej školy pri kostole.