Obec Hontianske Nemce informuje

Hontianske Nemce spravodajstvo

Správne konania

Začaté správne konania:Číslo konania: SK 9722/2019/13Dátum zverejnenia informácie: 04.04.2019Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 10 ks jaseň štíhly, ktoré rastú na pozemku parc. č. 38 registra C KN v k. ú. Sitnianska Lehôtka, obec Hontianske Nemce v zmysle § 4...
Čítať celý článok...