Obec Hontianske Nemce informuje

 •   VOĽBY - VÚC kandidáti na poslancov

  ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

  pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov 
  Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja  zasiela1) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov: 
  Volebný obvod č. 5 Meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3) 

  1. Oľga Búryová, Mgr., 57 r., učiteľka, Krupina, Slovenská národná strana
  2. Ľubica Dutkievičová, Mgr., 58 r., riaditeľka CVČ  Krupina, Krupina, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
  3. Miroslav Jelcha, Bc., 34 r., majster stavebnej výroby, Sebechleby, ŠANCA
  4. Jaroslav Jenčo, MUDr., 58 r., lekár, Hontianske Moravce, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
  5. Róbert Lauko, RNDr., 46 r., meteorológ, Dudince, nezávislý kandidát
  6. Štefan Matejkin, 64 r., dôchodca, Litava, nezávislý kandidát
  7. Milan Mihalovič, 33 r., živnostník, Krupina, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
  8. Peter Novák, Ing., 46 r., Lean Senior, Kráľovce - Krnišov, SME RODINA - Boris Kollár
  9. Martin Schvarc, 40 r., starosta, Sebechleby, nezávislý kandidát
  10. Maroš Skopal, Mgr., 38 r., riaditeľ školy, Krupina, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
  11. Dušan Strieborný, PaedDr., 46 r., primátor, Dudince, SMER - sociálna demokracia
  12. Radoslav Vazan, Ing., 39 r., primátor, Krupina, nezávislý kandidát 
   
   
  Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci. 
    •   VOĽBY - VÚC kandidáti na predsedu

  ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

  pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 
  Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja  zasiela1) podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja: 
  Meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3) 
   
  1. Viliam Baňák, Ing., 63 rokov, podplukovník OSSR vo výslužbe, Zvolen, Jedľová 863/25, JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska 
   
  2. Miroslav Gálik, PaedDr., 55 rokov, pedagóg, Zvolen, Novozámocká 3209/15, Národ a Spravodlivosť – naša strana 
   
  3. Pavel Greksa, Ing., 60 rokov, starosta, Mýtna, 287, nezávislý kandidát 
   
  4. Martin Juhaniak, Mgr., 34 rokov, prednosta MsÚ Brezno, Brezno, Štúrová, nezávislý kandidát 
   
  5. Michal Kantor, Mgr., 27 rokov, environmentálny manažér, Horná Lehota, 649, Strana zelených Slovenska 
   
  6. Igor Kašper, Ing., 37 rokov, ekonóm, mestský poslanec, Banská Bystrica, Diamantová 2, nezávislý kandidát 
   
  7. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA, 37 rokov, poslanec NR SR, pedagóg, Banská Bystrica, ul. Severná 3996/13, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana 
   
  8. Vojtech Kökény, Mgr., 61 rokov, sociálny pracovník, Rimavská Sobota, Česká 375/10, Strana rómskej koalície – SRK 
   
  9. Marian Kotleba, Ing. Mgr., 40 rokov, predseda BBSK, Banská Bystrica, Kráľovoholská 5, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 
   
  10. Ján Lunter, Ing., 66 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Na Graniari 21, nezávislý kandidát 
   
  11. Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 59 rokov, generálny riaditeľ Múzea SNP, Banská Bystrica, Hronská 29, nezávislý kandidát 
   
  12. Zdenek Očovan, Ing., 60 rokov, vojnový veterán, Tisovec, Hlavná 250, Nezávislosť a Jednota                                                   
   
  13. Alena Pivovarčiová, PhDr., 59 rokov, muzeologička, Tisovec, Daxnerova 1120, NOVÝ PARLAMENT 
   
  14. Ivan Saktor, Mgr., 63 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Nad plážou 14554/33, nezávislý kandidát 
   
  15. Jozef Sásik, Ing., 59 rokov, znalec – lesníctvo, Banská Bystrica, Nešporová 1, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 
   
  16. Jozef Šimko, JUDr., 66 rokov, primátor, Rimavská Sobota, Kurinec 2200, nezávislý kandidát 
   
  17. Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH, 73 rokov, lekár, Banská Bystrica, Na plaváreň 7, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 


 •   VÚC - voľby vyhlásenie predsedu NRSR

  ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 28. 6. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 28. 6.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný.
  166 ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
  Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  v y h l a s u j e m
  voľby do orgánov samosprávnych krajov a 
  u r č u j e m
  1. deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017,
  2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 11. augusta 2017,
  3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do 5. septembra 2017,
  4. lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 11. septembra 2017,
  5. lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 5. októbra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 10. októbra 2017.

  Andrej Danko v. r.


 •   VÚC - voľby Zákon č. 180/2014 Z.z.

  Zákon

  č. 180/2014 Z.z.

  z 29. mája 2014

  o podmienkach výkonu volebného práva
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov


  Priložené súbory:

 •   Mesiac úcty k starším 18.10.2017

  ... najdrahšie sú Vaše vrásky,

  úsmev a srdce plné lásky...


  Obec Hontianske Nemce

  srdečne pozýva seniorov obce

  na slávnostné posedenie pri príležitosti


  Mesiaca úcty k starším


  18. 10. 2017  o 14.00 hod. / streda /


  Pripravili sme pre Vás kultúrny program,  občerstvenie a darček .

  Tešíme sa Vás •   Poslanci BBSK podporili Obecnú telovýchovnú jednotu Hontianske Nemce

  Poslanci BBSK podporili Obecnú telovýchovnú jednotu Hontianske Nemce

      Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky podporujúce rôzne kultúrne a športové aktivity v okrese Krupina aj v roku 2017. V rámci podporených projektov bolo v okrese Krupina prerozdelených 30 963 €, a to na akcie realizujúce sa vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v zmysle VZN BBSK č.25/2014.
   Vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja môže Obecná telovýchovná jednota Hontianske Nemce realizovať nákup športového vybavenia (sada dresov pre žiakov, súpravy pre dorast, tréningové a zápasové lopty) pre svojich členov. V mene všetkých úspešných žiadateľov sa chceme poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu a menovite poslancom Ing. Radoslavovi Vazanovi a Štefanovi Matejkinovi, ktorí svojou podporou pomáhajú okresu Krupina.  •   Voľby do orgánov samosprávnych krajov

  Voľby
  do orgánov samosprávnych krajov

  Informácie pre voliča

  I

  Dátum a čas konania volieb

  Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

  v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

  II

  Právo voliť

  Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
  ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
  vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Prekážkou práva voliť je

  Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

  Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

  III

  Právo byť volený

  Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

  Prekážkou práva byť volený je

  Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

  Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

  Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

  IV

  Spôsob hlasovania

  Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
  je zapísaný.

  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

  Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

  Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

  Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

  Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

  V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

  Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

  Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

  Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

  Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

  Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

    •   Triedenie odpadu - video

 •   Zber plastov v 2. polroku 2017

         HARMONOGRAM ZBERU  PLASTOV              A  PAPIERA

                         Hontianske Nemce

                 

                            2. polrok  2017

   

           Zber    plastov              

    Zber papiera a elektro odpadu

             01.júna                                     

          

  22. júna

   

  13.júla                                         

          

  03. augusta

       17. augusta

  24. augusta

   

  07. septembra

   

  05. októbra

       26. októbra

   

  Upozornenie:

   

  Plasty, kovové obaly, nápojové krabice čisté a stlačené sa zbierajú do žltých vriec. PET fľaše po stlačení neuzatvárať vrchnáčikom.

  Do modrých vriec sa zbiera papier.

  Kartónový papier je potrebné zložiť a previazať motúzom.

  Plasty, papier a elektro odpad pripravte v deň zberu do 7,00 hod. •   Verejná vyhláška - kanalizácia

  Úplná projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hontianskych Nemciach


  Priložené súbory:


 •   Nová internetová stránka našej obce

  Dnes, 6.5.2016 sme spustili novú redizajnovanú stránku našej obce. Prosíme, berte na vedomie, že niektoré informácie ešte chýbajú a budeme ich postupne dopĺňať. Akékoľvek podnety a názory nám píšte na starosta@hontianskenemce.sk

 •   Nová bytovka - 3D štúdia 2016

  Návrh 3D štúdie novej bytovky, ktorá by sa mala stavať na mieste bývalej osobitnej školy pri kostole.