VZN číslo 4/2014


                                              Všeobecne záväzné nariadenie

                                                 Obce Hontianske Nemce

            o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

                                                          


Obec Hontianske Nemce v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  zákona č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

u s t a n o v u j e

                              Všeobecne záväzné nariadenie obce Hontianske Nemce

                                          číslo  4 /2014

                  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

                                                                          § 1

                                                              Predmet poplatku

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

                                                                          § 2

                                                                    Poplatník

1) Poplatníkom je:

a) fyzická osoba, ktorá ma v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území      obce   oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý  nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalo trávny porasť na iný účel ako na   podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,

  b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.

 

2) Poplatok platí:

    a) vlastník nehnuteľností, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti,

   b) ak viacero poplatníkov  žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka,ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka  jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť obci.

3) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v§ 2 ods. 1.

 

                                                                   § 3

                                                          Sadzba poplatku

 

1) Základná sadzba paušálneho poplatku je  0,0384 € za osobu a kalendárny deň /14 € / za osobu   a rok.

2) Sadzba poplatku u množstvového zberu je:

    a) za liter odpadu pri zbere do  nádob o objeme   110 litrov          0,015  €  /za 1 vývoz

    b) za liter odpadu pri zbere do  nádob o objeme 1100 litrov          0,008  € / za 1 vývoz

    c) za liter odpadu pri zbere do VOK o objeme nad 5000 litrov      0,020  €/ za  1 vývoz

                                                                   

                                                                    § 4

                                                             Určenia poplatku 

 

1) Poplatok sa určuje  na  obdobie príslušného kalendárneho roka

2) Poplatok pre fyzickú osobu uvedenú v §2odst.1 písm.a) tohto nariadenia sa určí ako súčin sadzby   poplatku v § 3 ods. 1 a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku.

3) Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácnosti.

4) Poplatok pre poplatníka právnickú osobu a podnikateľa uvedeného v § 2 ods.1 písm. b)c)

tohto nariadenia sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku uvedenej v §3 ods.2) tohto nariadenia a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva.

5) Správca poplatku ustanovuje  množstvový zber pre právnickú osobu v § 2 ods.1  písm.b) a podnikateľa podľa §2 ods.1 písm.c).

6) Poplatok za množstvový zber  sa od právnických osôb alebo podnikateľov vyberá, ak spĺňajú kritéria ustanovené VZN Obce Hont. Nemce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

                                                                          § 5

                                                         Oznamovacia povinnosť

 

1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje), ak je poplatníkom osoba podľa §  ods.  písm. b), c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,

b)  identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka, podľa § 2 odst.2b)

údaje rozhodujúce pre určenie poplatku podľa § 4., spolu s ohlásením predloží do 31.1.príslušného kalendárneho roka aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady podľa § 6, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku . Ak údaje rozhodujúce pre zníženie alebo odpustenie poplatku nastanú v priebehu roka, poplatník je povinný uvedené skutočnosti predložiť najneskôr do 30.10.príslušného kalendárneho roka. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

2.  Ohlásenie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré si poplatník vyžiada na Obecnom úrade.

 

                                                                § 6

                                                   Zníženie a odpustenie od poplatku

 

1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec zníži alebo odpustí  poplatníkovi na základe žiadosti a dokladov, ktoré obec určila vo VZN,   

a) odpustenie:

obec odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý sa   v určenom období dlhodobo zdržiava               alebo zdržiaval v zahraničí. Pre účely odpustenia poplatku  sa považuje za dlhodobo    dvanásť mesiacov zdaňovacieho obdobia.

Podmienkou na odpustenie poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník sa zdržiava  v zdaňovacom období dlhodobo v zahraničí. V doklade musí byť  uvedený dátum od kedy a do kedy poplatník v zahraničí. Doklad, ktorý preukazuje danú skutočnosť je: doklad príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia, potvrdenie zamestnávateľa SR o výkone práce v zahraničí,/nie pracovná zmluva/ potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu alebo úradný doklad o pobyte v  zahraničí. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

b) zníženie o   0,010 €  / na deň :

   - osobám, ktoré z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania majú prechodný pobyt mimo územia trvalého pobytu,

  - v lokalitách, kde nie je možné zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu z dôvodu   ťažko prístupného terénu. 

K žiadosti o zníženie poplatku je potrebné doložiť hodnoverný doklad preukazujúci danú skutočnosť:

–              u študentov: potvrdenie o návšteve školy s potvrdením ubytovacieho zariadenia, resp. potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného bydliska,

–              u zamestnaných: doklad o úhrade poplatku za komunálny odpad v inej obci alebo meste, doklad o prechodnom pobyte, doklad od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník vykonáva prácu mimo obce, vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce. Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

 

1)Ak v zdaňovacom období si poplatník neuplatnil nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku   najneskôr do  30.10. príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, podľa ods.1,písm.a), b), nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká. Úľavy poplatku pre jednu osobu sa nekumulujú.

2)Poplatok sa zníži alebo odpustí len v prípade, ak poplatník si riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z dôvodu neplatenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

                                                                   § 7

                                            Vyrubenie a splatnosť poplatku

      

1) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom za príslušný kalendárny rok.

2  Poplatok  pre fyzické osoby je splatný:

    a/ do     28 €  je splatný  do 30. apríla 

    b/ nad   28 €  v troch rovnakých splátkach, prvá do 30.apríla, druhá do 30.júna, tretia    do 30. augusta príslušného kalendárneho roka.

3) Poplatok pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov je splatný:

    a) do   166  € do 30.apríla

b) nad 166  € v dvoch rovnakých splátkach a to do 30.apríla a 30.júna. príslušného      kalendárneho  roka.                . 

4) Ak obec zistí alebo na základe ohlásenia poplatníka, že poplatok bol vyrubený v nesprávnej            výške alebo, že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku obec upraví výšku poplatku do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako  3,32 € .

                                                                  § 8

                                                    Záverečné ustanovenia

 

1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Obce Hontianske Nemce č. 5 /2010

    o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

   Na vydaní VZN č. 4 /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach uznieslo dňa 05.12.2013 uznesením    č. 41  /2013 - OZ a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014.

 


 

 

                                                                                  PaedDr. Jozef Nemec

                                                                                      starosta obce