OBEC   HONTIANSKE   NEMCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

 

č. 3/2016

 

o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ  pre rok 2016/2017

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN na úradnú tabuľu  vyvesený  na pripomienkovanie  občanom dňa  28.11.2016.

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa  .28.11.2016. bez pripomienok

Návrh zverejnený na internetovej stránke obce dňa  28.11.2016.

Návrh stiahnutý z internetovej stránke obce  dňa  12.12.2016.

Na VZN  sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo Hontianske Nemce dňa .13.12.2016. uznesením číslo  ..61/2016.................

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci dňa .15.12.2016.      

VZN zverejnené na internetovej stránke obce  dňa  .15.12.2016

VZN zvesené:  30.12.2016

VZN  nadobúda účinnosť  dňa   01.01.2017   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych  Nemciach pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade s § 6 ods. 3 a 4 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s ustanovením  § 6, ods. 12, písm. d/ zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a zákona č. 352/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení sa uznieslo na vydaní  tohto

 

 

všeobecnE   záväznÉHO  nariadenIA

obce  HONTIANSKE   NEMCE

č. 3/2016  

o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ  pre rok 2016/2017

 

                                                        

Časť I.

Úvodné ustanovenia

 

1.      Všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len VZN)  stanovuje:

 

-          financovanie   záujmového vzdelávania detí v centrách voľného času

 

 

Časť II.

Zdroje financií 

 

1.      Obec dostáva dotácie   na financovanie záujmového vzdelávania detí podľa počtu s trvalým pobytom od 5 rokov do 15 rokov veku. Z takto pridelených finančných prostriedkov financuje náklady na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (ďalej len CVČ).

 

Článok 2

Financovanie záujmového vzdelávania detí v centrách voľného času

 

1.      Obec Hontianske Nemce nemá na svojom území obecné žiadne  CVČ.

2.      Zriaďovateľ súkromného, cirkevného CVČ má možnosť  požiadať obec o dotáciu na CVČ,  na deti vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré majú v obci trvalý pobyt.

3.      Žiadosť musí byť písomná, musí obsahovať zoznam detí na ktoré žiada zriaďovateľ  dotáciu, adresu ich trvalého pobytu a dátum narodenia. K žiadosti je potrebné  priložiť fotokópiu „Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ“, zriaďovací protokol CVČ.  

4.      O poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie v CVČ  obec uzatvorí so žiadateľom písomnú  zmluvu, v ktorej obaja účastníci dohodnú podmienky a postup poskytnutia dotácie

5.      Výška prostriedkov na jedno dieťa  v CVČ  je 70,- € ročne

6.      Rozdelenie  dotácie na jedno dieťa  v  CVČ:

                 Ak dieťa vo veku od 5 do 15 rokov navštevuje  CVČ bez ohľadu na počet krúžkov  je ročná dotácia 70,00 €.

7.      Obec je povinná oznámiť riaditeľovi  CVČ výšku finančných prostriedkov pre  rok 2016/2017 do 31.12.2016.

 

8.      Obec Hontianske  Nemce   má  právo kontrolovať účasť detí prihlásených do konkrétneho  CVČ na aktivitách centra. Podmienky a spôsob kontroly sa upraví zmluvou.   

 

 

Článok 3

Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov

 

Obec   poskytne  žiadateľovi finančné  prostriedky  dvakrát v roku  a to prvú  alikvotnú časť k 15.01.2017 a druhú  k 15.07.2017.   

 

 

Článok 4

Fiškálna decentralizácia dane z príjmov fyzických osôb

 

V rámci fiškálnej decentralizácie dane z príjmov fyzických osôb prostriedky obce nie sú účelovo viazané, to ako ich obec prerozdelí, ju v úplnej autonómii obce, aj keď obec má napočítané finančné prostriedky na CVČ, ale reálne ich tam  nepotrebuje, môže ich použiť v obci na akýkoľvek iný účel, napr. rezervu na kapitálové výdavky v budúcich rokoch.   

 

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

1.      Na tomto  všeobecne záväznom  nariadení obce  sa uznieslo obecné zastupiteľstvo  Hontianske Nemce trojpätinovou väčšinou  na svojom zasadnutí dňa                          13.12.2016 uznesením č.61./2016

 

2.      Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

3.  Toto VZN  nadobúda účinnosť 01.01.2017.

 

 

 

           Zverejnené: 15.12.2016

           Zvesené:      30.12.2016

 

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Jozef  Nemec

                                                                                                                 starosta obce