Zásady vybavovania sťažností

 

 

V súlade s § 11 ods. 1   a § 26 ods. 3 zákona  č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“)  obec Hontianske Nemce  vydáva

 

Zásady vybavovania sťažností

 

 

Článok 1

Predmet úpravy

 

Zásady vybavovania sťažností (ďalej len „zásady“), vydané ako vnútorný predpis obce upravujú postup pri  podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb doručených obci Hontianske Nemce.

 

Článok 2

Vymedzenie pojmov

 

Na účely týchto zásad

a)      vybavovanie sťažnosti  je  prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,

b)     vybavením sťažnosti je vrátenie sťažnosti, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.

 

Článok 3

Sťažnosť

 

1/ Sťažnosť podľa týchto zásad  je podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým:

a)      sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou mesta,

b)      poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti obce.

 

2/  Sťažnosťou podľa týchto zásad nie je podanie, ktoré

a)      má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu;

b)     poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti mesta, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom, napríklad Správny súdny poriadok, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov;

c)      je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, napríklad § 218a až 218c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 280/1999 Z. z., § 48 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 623/2005 Z. z., § 65da ods. 2 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 386/2015 Z. z., § 59 ods. 1 písm. h) a § 65 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2016 Z. z.;

d)     smeruje proti rozhodnutiu obce vydanému v konaní podľa osobitného predpisu, napríklad § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
§ 63 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

e)      smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, alebo 

f)      obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

3/   Sťažnosťou nie je ani podanie

a)      orgánu verejnej správy (OVS), v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného OVS,

b)      osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

 

4/  Každé podanie pre účely určenia, či podanie je sťažnosťou v zmysle zákona o sťažnostiach a v zmysle týchto zásad, sa vždy posudzuje podľa jeho obsahu bez ohľadu na jeho označenie.

 

Článok 4

Vybavenie podaní, ktoré nie sú sťažnosťami

 

1/   Podanie, ktoré

a)      má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu

b)      poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti obce, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom,

c)      smeruje proti rozhodnutiu obce vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,

d)     smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, alebo 

e)      obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

a je označené ako sťažnosť, mesto odloží o čom toho, kto podanie podal  písomne upovedomí do 15 pracovných dní od doručenia podania s uvedením dôvodu odloženia podania. Ak je obec príslušná  podanie vybaviť podľa osobitného  predpisu, tak podanie vybaví podľa príslušného osobitného  predpisu.

 

2/    Podanie, ktoré je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, mesto vybaví podľa osobitného predpisu. Ak na jeho vybavenie nie je príslušný, podanie postúpi OVS, ktorý je na jeho vybavenie príslušný a súčasne to oznámi tomu, kto podanie podal.

 

3/     Podanie ktoré smeruje proti rozhodnutiu obce, ktoré nie je právoplatné, obec vybaví podľa osobitného predpisu. Ak na vybavenie podania nie je príslušné postúpi takéto podanie do piatich pracovných dní orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o čom upovedomí toho, kto podanie podal.

 

 

 Článok 5

Náležitosti sťažností

 

1/   Sťažnosť musí obsahovať

a)      ak ju podáva fyzická osoba - meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa;

b)      ak ju  podáva právnická osoba - názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

 

2/  Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, z jej obsahu musí byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha.

 

3/   Sťažnosť

a)      v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa

b)      v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

4/ Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu,1) ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu 1) alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia obec písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní od odloženia. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia potvrdenia sťažnosti. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, obec sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.

 

5/ Ak sťažnosť v písomnej podobe ako aj v elektronickej podobe neobsahuje náležitosti podľa zákona a podľa týchto zásad, obec ju odloží podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach.

 

Článok 6

Odloženie sťažnosti

 

Pri odložení sťažnosti obec postupuje podľa §6 ods. 1 až 4 zákona o sťažnostiach. O odložení sťažnosti obec informuje sťažovateľa – Príloha č. 1 a do spisu vyhotoví záznam – Príloha č. 2

 

Článok 7

Podávanie sťažností

 

1/    Sťažnosť musí byť podaná  písomne a to v listinnej alebo v elektronickej podobe.

 

2/  Ak sa sťažovateľ dostaví na obec osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec obce sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil.

 

3/   Ak sa na obec dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec obce.

 

4/     Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené, komu z nich sa majú doručovať, obec  zašle sťažovateľovi, ktorý ako prvý uvádza údaje podľa §5 ods. 2 zákona o sťažnostiach a článku 5 ods.1 týchto zásad.

 

5/         Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Ak sa sťažnosť podáva v elektronickej podobe, postupuje sa pri zastupovaní sťažovateľa podľa osobitného predpisu.  Ak zástupca k sťažnosti splnomocnenie s osvedčeným podpisom nepriloží, obec sťažnosť odloží podľa  § 6 ods. 1 písm. c) zákona o sťažnostiach. Povinnosť priloženia splnomocnenia s osvedčeným podpisom sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom podľa osobitného predpisu.

 

6/     Sťažnosť adresovaná zamestnancovi obce alebo starostovi obce je sťažnosťou podanou obci.

 

7/    V prípade utajenia totožnosti sťažovateľa sa postupuje podľa § 8 zákona o sťažnostiach.

 

Článok 8

Prijímanie  sťažností

 

1/         Obec a zamestnanci obce sú povinní prijímať sťažnosti od sťažovateľov podané písomne, v listinnej alebo v elektronickej podobe.

 

2/         Sťažovatelia  v prípade, že sťažnosť nezasielajú poštou,  podávajú písomné sťažnosti do podateľne obce alebo zamestnancovi obce.

 

3/     Podateľňa obce - OÚ eviduje všetky podania fyzických osôb alebo právnických osôb (ďalej len podanie), ktoré sú označené ako sťažnosť alebo z obsahu ktorých je zrejmé, že sú sťažnosťou v zmysle zákona o sťažnostiach, aj keď takto označené nie sú.

 

4/    V prípade, že  bolo podanie prevzaté od sťažovateľa iným  zamestnancom obce a nie zamestnancom podateľne, tento je povinný predložiť podanie na zaevidovanie  do podateľne obce bezodkladne, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.

 

5/         V prípadoch, ak nie je jednoznačné, či podanie je alebo nie je sťažnosťou v zmysle zákona o sťažnostiach a týchto zásad,  posúdenie jeho obsahu vykoná a následne  o veci rozhodne starosta obce so zamestnancom obce, ktorého sa vec týka, postupom podľa čl. 9 bod 10.

 

6/         Prijatú sťažnosť, na vybavenie ktorej obec nie je príslušná, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia príslušnému OVS na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa – Príloha č.3.  

 

7/        Obec nepostúpi sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale ju najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi s uvedením dôvodu.

 Článok 9

Centrálna evidencia  sťažností

 

1/   V  podmienkach obce Hontianske Nemce je  centrálna  evidencia sťažností  vedená zamestnancom  na sekretariáte starostu obce.

 

2/    Každé podanie, ktoré bolo posúdené ako sťažnosť v zmysle článku 8 ods. 5 týchto zásad a bude ako sťažnosť vybavované, musí byť bezodkladne postúpené na zaevidovanie do centrálnej evidencie sťažností.

 

3/   Centrálna evidencia sťažností musí obsahovať najmä tieto údaje:

a)      dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,

b)      meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa a ak  sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,

c)      predmet sťažnosti,

d)     dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie na vybavovanie a komu bola pridelená,

e)      výsledok prešetrenia sťažnosti,

f)       prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,

g)      dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,

h)      výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,

i)        dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,

j)        dôvody, pre ktoré obec sťažnosť odložila,

k)      poznámku.

 

4/    Sťažnosti sa zapisujú do centrálnej evidencie sťažností  v poradí, v akom boli obci doručené. Každá sťažnosť má pridelené svoje poradové číslo v centrálnej evidencii sťažností.  Centrálna evidencia sťažností  sa vedie tak, aby poskytovala úplné, presné, časovo a vecne aktuálne údaje o evidovaných sťažnostiach.  

 

5/   Po zaevidovaní sťažnosti je povinnosťou zamestnanca obce na starostu obce  vytvoriť spis sťažnosti. Číslo spisu sťažnosti pozostáva z poradového čísla sťažnosti  v  centrálnej evidencii sťažností  a z príslušného roka v ktorom bola sťažnosť zaevidovaná do centrálnej evidencie sťažností a predloží ho k priamemu vybaveniu.

 

6/     V prípade, že sťažnosť je adresovaná  obci alebo orgánom obci (primátorovi a MsZ), predloží ju podateľňa starostovi, ktorý zabezpečí jej  zaregistrovanie do centrálnej evidencie sťažnosti.

 

7/    V prípade, že sťažnosť je adresovaná  OÚ alebo  starostovi OÚ, predloží ju podateľňa  starostovi OÚ, ktorý zabezpečí jej  zaregistrovanie do centrálnej evidencie sťažnosti.

 

8/     V prípade, že sťažnosť je adresovaná  zamestnancovi obce, tento ju bezodkladne predloží na zaregistrovanie do centrálnej evidencie sťažnosti.

 

9/         Do centrálnej evidencie sťažností sa zapisujú tie podania, ktoré spĺňajú pojmové znaky sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach a týchto zásad.  Zapisujú sa sem aj tie sťažnosti, ktoré obec prijala a následne postúpilo na vybavenie príslušnému OVS v súlade so zákonom o sťažnostiach ako aj tie sťažnosti, u ktorých vznikol dôvod na ich odloženie podľa zákona o sťažnostiach.

 

10/       Po zaevidovaní sťažnosti v centrálnej evidencii  starosta obce OÚ na základe toho voči komu sťažnosť smeruje,  písomne určí osobu  na vybavenie  sťažnosti podľa funkčnej a vecnej príslušnosti v zmysle zákona o sťažnostiach a týchto zásad.

 

Článok 10

Príslušnosť na vybavenie  sťažnosti

 

1/    Na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti   patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy.

 

2/   Na vybavenie sťažnosti je príslušný vedúci zamestnanec obce, ktorým je :

a)      pre obecný úrad - starosta úradu alebo vedúci oddelenia, ktorého určí starosta obce, prípadne starosta úradu;

b)      pre mestskú políciu - náčelník mestskej polície

 

3/         Vedúci zamestnanec obce určí osobu vo svojej riadiacej pôsobnosti, ktorá vykoná prešetrenie sťažnosti, pokiaľ prešetrovanie nevykoná sám.

 

4/         Na vybavenie sťažnosti proti činnosti náčelníka mestskej polície, starostu obce, štatutárneho orgánu organizácie zriadenej obcou je starosta obce.

 

5/         Na vybavenie sťažnosti podanej proti starostovi obce v súvislosti s činnosťou  obce pri výkone štátnej správy je príslušný najbližší orgán štátnej správy, ktorému zákon zveril kontrolnú pôsobnosť podľa osobitného predpisu 5).

 

6/         Na vybavenie sťažností občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na základe § 6 ods.17 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov príslušná obec. Na vybavenie takejto sťažnosti je príslušný starosta obce. Uvedené sa nevzťahuje na sťažnosti podané voči úrovni pedagogického riadenia, úrovni výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec; na vybavenie týchto sťažností je príslušná štátna školská inšpekcia.

 

7/         Pri prideľovaní sťažnosti na vybavenie sa prihliada na príslušnosť na vybavenie sťažnosti podľa §11 a §12 zákona o sťažnostiach.

 

8/ Na sťažnosti, ktoré smerujú proti samosprávnej činnosti orgánov územnej samosprávy, sa ustanovenie odseku 1 vzťahuje primerane.

 

 


Článok 11

Lehoty na vybavenie sťažností

 

1/         Lehota na vybavenie sťažnosti a počítanie lehôt sú upravené v §13 zákona o sťažnostiach.

 

2/       Obec  je  povinná prešetriť a vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní.

 

3/         Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže starosta obce lehotu podľa článku 11 ods.2  týchto zásad pred jej uplynutím predĺžiť o 30  pracovných dní.

 

4/         Predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti podľa predchádzajúceho odseku obec oznámi sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné – PRÍLOHA č.4.

 

5/         Ustanovenia  predchádzajúcich odsekov sa vzťahujú rovnako aj na vybavenie opakovanej sťažnosti  a sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti.

 

 

Článok 12

Oboznamovanie s obsahom sťažnosti, spolupráca a súčinnosť pri vybavovaní sťažností

 

1/         Obec príslušná na vybavenie sťažnosti je povinné oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť; zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, poskytovať informácie a údaje potrebné k vybaveniu sťažnosti.

 

2/         Obec príslušná na vybavenie sťažnosti  je oprávnené v nevyhnutnom rozsahu  písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s určením spôsobu jej poskytnutia s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží podľa § 6 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach -– PRÍLOHA č.5.

 

3/   Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi. Ak sťažovateľ v odôvodnených prípadoch preukáže, že lehota na poskytnutie spolupráce nie je dostatočná, môže pred jej uplynutím písomne požiadať o určenie novej lehoty.  Obec môže sťažovateľovi určiť novú lehotu na poskytnutie spolupráce  – PRÍLOHA č.6.

 

4/   V čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

 

5/    Pri oboznamovaní sa s obsahom sťažnosti, pri vyžiadaní spolupráce sťažovateľa ako aj pri vyžiadaní súčinnosti OVS obec postupuje podľa §15 až §17 zákona o sťažnostiach - – PRÍLOHA č.7  a  PRÍLOHA č.8.

 

 
Článok 13

Prešetrovanie sťažností

 

1/  Prešetrovanie sťažnosti je jednou z foriem kontrolnej činnosti vykonávanej podľa zákona o sťažnostiach, ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

2/    Pri prešetrovaní sťažnosti poverený zamestnanec, resp. zamestnanci obce postupujú tak, aby bol zistený skutočný stav veci  a jeho súlad  alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri prešetrovaní používajú formy a metódy kontrolnej činnosti, napr. zisťovanie z písomných dokladov, osobné zisťovanie, miestne obhliadky, vypočutie dotknutých osôb, posudky, vyjadrenia a pod. Výsledkom uplatnenia týchto postupov budú  objektívne a pravdivé zistenia vo veci.

3/  Ak sa prešetrením sťažnosti nedá overiť skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. jej predmetom sú nepreukázateľné skutočnosti, ide o tvrdenie proti tvrdeniu, ktorého pravdivosť sa nedá dokázať),  prešetrujúci zamestnanec, resp. zamestnanci obce  to uvedú v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámia sťažovateľovi – PRÍLOHA č.9.

 

4/  Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných častí, prešetruje sa každá z nich.

 

5/   Poverený zamestnanec, resp. zamestnanci obce prešetria iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je obec príslušné, ostatné časti sťažnosti postúpi podľa zákona o sťažnostiach OVS príslušnému na ich vybavenie. Časti, ktoré nie sú sťažnosťou, obec neprešetruje, o čom sťažovateľa upovedomí v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti, s uvedením dôvodov ich neprešetrenia.

 

6/  Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení sťažnosti.

 

Článok 14

Zápisnica o prešetrení sťažnosti

 

1/  O priebehu a výsledkoch prešetrenia sťažnosti vyhotoví zamestnanec, resp. zamestnanci obce, ktorí  prešetrovali sťažnosť,  zápisnicu o prešetrení sťažnosti – PRÍLOHA č. 10 a  PRÍLOHA č. 11.

 

2/  Zápisnica  o prešetrení sťažnosti musí obsahovať náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona o sťažnostiach.

 

3/    Ak sa zamestnanec, resp. zamestnanci obce, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, odmietne oboznámiť so zápisnicou o prešetrení sťažnosti, odmietne splniť povinnosti uvedené v zápisnici o prešetrení sťažnosti a vyplývajúce z prešetrenia sťažnosti, alebo ak odmietne zápisnicu o prešetrení sťažnosti podpísať, zamestnanec, ktorý sťažnosť prešetroval, uvedie tieto skutočnosti v zápisnici o prešetrení sťažnosti.

 

Článok 15

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

 

1/ Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice – PRÍLOHA č.12.

 

2/  V oznámení zamestnanec, resp. zamestnanci obce  uvedú, či sťažnosť je opodstatnená alebo neopodstatnená. Ak má sťažnosť viacero častí, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti obsahuje výsledok prešetrenia každej z nich. Sťažnosť zložená z viacerých častí je vyhodnotená ako opodstatnená, ak aspoň jedna z jej častí je opodstatnená.

 

3/  Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že obci boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach .

 

Článok 16

Opakovaná sťažnosť a sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti

 

1/         Pri vybavovaní opakovanej sťažnosti a sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti sa postupuje podľa § 21 a § 22 zákona o sťažnostiach.

 

2/         Na vybavenie  opakovanej sťažnosti a sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti  je  starosta obce.

Článok 17

Kontrola vybavovania sťažností

 

1/         Kontrolu vybavovania sťažností vykonáva starosta obce, ktorý  predkladá správu o výsledku tejto kontroly na rokovanie  obecného  zastupiteľstva.

 

2/         Kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov je oprávnený vykonať starosta obce alebo vykonaním tejto kontroly môže poveriť zamestnanca OÚ / náčelníka mestskej obecnej polície /. O výsledku plnenia opatrení podávajú písomnú informáciu starostovi obce.

 

Článok 18

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1/   Informácie z dokumentácie súvisiacej s vybavovaním sťažnosti, ktoré sú chránené alebo ku ktorým je prístup obmedzený podľa zákona o slobode informácií, sa nesprístupňujú.

 

2/   Tieto zásady sa primerane použijú aj na vybavovanie petícií podľa osobitného predpisu.6)

 

Článok 19

Zrušovacie ustanovenie

 

1/ Doterajšie Zásady vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Obce Hontianske Nemce z 23.6.2015, uznesenie č. 33/2015 boli zrušené uznesením č. .......... OZ, zo  dňa 24.10.2017.

 

 

Článok 20

Účinnosť

Zásady vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Obce Hontianske Nemce boli schválené  starostom obce a OZ  dňa 24.10.2017 a nadobúdajú účinnosť  dňa ................2017.

 

 

V Hontianskych Nemciach, dňa 27.10.2017. 

         PaedDr. Jozef Nemec,                                                                                                                                                 

               Starosta obce

 

 

 

1) § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

 

2) § 58 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

 

3) § 23 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z.

 

4) Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

 

5 ) § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

 

6) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 

Príloha č.1

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce,
IČO: 00319929

_________________________________________________________________________________           

 

 

2158

·                                                                                          ·

                                                                                                                                                   

            (meno a priezvisko sťažovateľa)

·                                             ·

 

 

Váš spis č.

Spis č.

Vybavuje

Dátum

 

 

 

 

                                                                                                                           

VEC:

Odloženie sťažnosti – upovedomenie        Dňa _______________   bola obci ________________________   doručená Vaša sťažnosť vo

veci  __________________________________________________________________________

 

Po posúdení Vašej sťažnosti bolo zistené, že ___________________________________________________________________________

(Uviesť text príslušného ustanovenia zákona o sťažnostiach, na základe ktorého dochádza k odloženiu sťažnosti)               

 

Z uvedeného dôvodu mesto Vašu sťažnosť odkladá v súlade s § 6 ods. 1 písm(uviesť príslušné písmeno) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Podpis starosta obce

Príloha č.2

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce,
IČO: 00319929

__________________________________________________________________________________           

 

 

 

 

Váš spis č.

Spis č.

Vybavuje

Dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam o odložení sťažnosti

 

Obec  _____________________________  v súlade s § 6 ods. 1 písm. (uviesť príslušné písmeno)

zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

 

odkladá

 

sťažnosť  sťažovateľa          ____________________________________________________

v ktorej  ___________________________________________________________________

 

z dôvodu, že predmetná sťažnosť

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(Uviesť text príslušného ustanovenia:          

a)       neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2, a ak ide o sťažnosť podanú v elektronickej podobe aj podľa § 5 ods. 4 alebo ods. 5,

b)       zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná súd, prokuratúra, iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,

c)       zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa § 5 ods. 9,

d)       od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac   ako päť rokov,

e)       ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6,

f)        ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3,

g)       ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5,

h)       mu bola zaslaná na vedomie,

i)        sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1, alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ods. 2 alebo

j)        sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2.)

 

Záznam vyhotovil:   ______________________________   (meno, priezvisko a  podpis )

Príloha č.3

 

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce,
IČO: 00319929

__________________________________________________________________________           

 

 

2158

·                                                                                          ·

                                                                                                                                                             

                   (orgán verejnej správy)

 

·                                             ·

 

 

Váš spis č.

Spis č.

Vybavuje

Dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

VEC:

Postúpenie sťažnosti

 

 

Na obec _______________  bola dňa    ___________        doručená  sťažnosť od sťažovateľa

_____________   (uviesť sťažovateľa),  v ktorej poukazuje na  ___________________________

 

___________________________________________________________________   (uviesť predmet sťažnosti).

 

         Podľa  zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach Vám predmetnú  sťažnosť   postupujeme na vybavenie ako orgánu príslušnému na jej vybavenie v súlade s ________ zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

(uvedie sa konkrétne ustanovenie na základe ktorého sa sťažnosť postupuje orgánu verejnej správy)

O postúpení sťažnosti upovedomujeme  sťažovateľa v súlade so zákonom  č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 

 

 

 

meno, priezvisko a podpis

starostu obce

 

Príloha č.4

 

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce,
IČO: 00319929

_________________________________________________________________________________           

 

 

2158

·                                                                                          ·

                                                                                                                                                   

            (meno a priezvisko sťažovateľa)

·                                             ·

 

 

Váš spis č.

Spis č.

Vybavuje

Dátum

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

VEC:

Predĺženie lehoty - oznámenie

           

 

Dňa _______________   bola obci ________________________   doručená Vaša sťažnosť vo

veci  __________________________________________________________________________

 

Pri prešetrovaní Vašej sťažnosti bolo zistené, že Vaša sťažnosť je náročná na prešetrenie a preto Vám oznamujem predĺženie zákonnej lehoty na jej prešetrenie o 30 pracovných dní.

Predĺženie zákonnej lehoty je nevyhnutné z dôvodu

 ___________________________________________________________________________

(uvedie sa dôvod, napr. že je nutné predvolať svedkov, že je nutné získať listinné dôkazy, že zamestnanec obce, ktorý prešetroval sťažnosť je dlhodobo práceneschopný  apod.)          

 

 

meno, priezvisko a podpis starostu obce

 

Príloha č.5

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce,
IČO: 00319929

 

2158

·                                                                                          ·

                                                                                                                                                   

            (meno a priezvisko sťažovateľa)

·                                             ·

 

 

Váš spis č.

Spis č.

Vybavuje

Dátum

 

 

 

 

                                                                                                                           

VEC:

Výzva na spoluprácu  

Dňa _______________   bola obci ________________________   doručená Vaša sťažnosť vo

veci  __________________________________________________________________________

Nakoľko vo Vašej sťažnosti chýbajú informácie potrebné na prešetrenie sťažnosti a rovnako je potrebné vysvetlenie niektorých skutočností, ktoré vo svojej sťažnosti uvádzate, vyzývam Vás na spoluprácu pri vybavovaní Vašej sťažnosti. Spôsob poskytnutia spolupráce je:

a) doplnenie Vašej sťažnosti o tieto informácie:

1.      ___________________________________________

2.      ___________________________________________

3.      ___________________________________________

b) poskytnutie doplňujúcich informácií na stretnutí, ktoré sa uskutoční na obecnom úrade, v kancelárii /starostu/zamestnanca ________   dňa ________ o _______ hod.

Informácie potrebné pre doplnenie Vašej sťažnosti nám zašlite na adresu OÚ v lehote desať pracovných dní od doručenia tejto výzvy na spoluprácu.

Zároveň Vám oznamujem, že podľa zákona o sťažnostiach v čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

Ak spoluprácu neposkytnete alebo ju neposkytnete v stanovenej lehote, sťažnosť odložíme podľa § 6 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach.

meno, priezvisko a podpis starostu obce


Príloha č.6

 

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce,
IČO:00319929

_________________________________________________________________________________           

 

2158

·                                                                                          ·

                                                                                                                                                   

            (meno a priezvisko sťažovateľa)

·                                             ·

 

 

Váš spis č.

Spis č.

Vybavuje

Dátum

 

VEC:

Výzva na spoluprácu  - určenie novej lehoty

Dňa _______________   bola obci ________________________   doručená Vaša sťažnosť vo

veci  __________________________________________________________________________

 

Nakoľko vo Vašej sťažnosti chýbali informácie potrebné na prešetrenie sťažnosti a rovnako bolo potrebné vysvetlenie niektorých skutočností, ktoré vo svojej sťažnosti uvádzate, listom ____________ zo dňa __________ sme Vás vyzvali na spoluprácu pri vybavovaní Vašej sťažnosti s určením spôsobu poskytnutia spolupráce.

Oznámili sme Vám lehotu na poskytnutie informácií potrebných pre doplnenie Vašej sťažnosti  - desať pracovných dní od doručenia tejto výzvy na spoluprácu.

Listom zo dňa ___________ ste nám oznámili vážne dôvody, pre ktoré nebudete môcť poskytnúť nami požadované informácie v požadovanej lehote a požiadali ste nás o určenie novej lehoty. (môžete uviesť o aké dôvody išlo)

Vašej žiadosti vyhovujeme a určujeme Vám novú lehotu na poskytnutie informácií __________________  (uvediete lehotu)

Zároveň Vám oznamujeme, že podľa zákona o sťažnostiach v čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

Ak spoluprácu neposkytnete alebo ju neposkytnete v stanovenej lehote, sťažnosť odložíme podľa § 6 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach.

Príloha č.7

 

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce,
IČO:00319929

_________________________________________________________________________________           

 

 

2158

·                                                                                          ·

                                                                                                                                                   

            (orgán verejnej správy)

·                                             ·

 

 

Váš spis č.

Spis č.

Vybavuje

Dátum

                                                                                                                           

 

VEC:

Poskytnutie súčinnosti  

 

Dňa _______________   bola obci ________________________   doručená sťažnosť sťažovateľa ______________________    vo  veci __________________________________

___________________________________________________________________________

 

Vo veci vybavenia sťažnosti je potrebná Vaša súčinnosť; spôsob poskytnutia súčinnosti -  poskytnutie dokladov:

1.      ___________________________________________

2.      ___________________________________________

3.      ___________________________________________

a vyjadrenia vo veci __________________________________________________

Súčinnosť v požadovanej veci Vás žiadam poskytnúť najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia tejto žiadosti.

 

meno, priezvisko a podpis starostu obce

 

Príloha č.8

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce,
IČO:00319929

_________________________________________________________________________________           

 

 

2158

·                                                                                          ·

                                                                                                                                                   

            (meno a priezvisko sťažovateľa)

·                                             ·

 

 

Váš spis č.

Spis č.

Vybavuje

Dátum

 

 

 

 

 

VEC:

Prerušenie plynutia lehoty na vybavenie sťažnosti – oznámenie

 

Obec_______________________ v zmysle § 17 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) požiadalo OVS (uviesť presne o ktorý OVS ide) listom č. __________ zo dňa _____________ o poskytnutie vyjadrenia ako aj dokladov, potrebných na vybavenie Vašej sťažnosti:

1.      ___________________________________________

2.      ___________________________________________

3.      ___________________________________________

 

OVS ___________________ je povinný poskytnúť mestu súčinnosť pri vybavovaní sťažnosti do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti o súčinnosť.

Na základe uvedeného Vám oznamujeme, že podľa § 17 ods. 4 zákona o sťažnostiach v čase od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

 

 

meno, priezvisko a podpis starostu obce

 

 

 

Príloha č.9

 

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce,
IČO:00319929

_________________________________________________________________________________            

 

 

2158

·                                                                                          ·

                                                                                                                                                   

            (meno a priezvisko sťažovateľa)

·                                             ·

 

 

Váš spis č.

Spis č.

Vybavuje

Dátum

                                                                                                                          

VEC:

Nemožnosť prešetrenia sťažnosti

Dňa _______________   bola obci ________________________   doručená sťažnosť sťažovateľa ______________________    vo  veci __________________________________

___________________________________________________________________________

Pri prešetrovaní Vašej sťažnosti sa zistilo, že nie je možné Vašu sťažnosť prešetriť. Dôvodom nemožnosti prešetrenia Vašej sťažnosti je  

___________________________________________________________________________(uvedú sa konkrétne dôvody prečo nie je možné zistiť skutočný stav veci a jeho súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, napr. že ide tvrdenie proti tvrdeniu a niet inej skutočnosti potvrdzujúcej pravdivosť tvrdení uvedených v sťažnosti, že nie sú listinné dôkazy, ktoré by preukazovali skutočnosť, ktorú sťažovateľ uvádza apod.).

Dôvod nemožnosti prešetrenia Vašej sťažnosti Vám oznamujeme v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

 

meno, priezvisko a podpis starostu obce

 

Príloha č.10

 

 

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce,
IČO:00319929

___________________________________________________________________________            

Váš spis č.

Spis č.

Vybavuje

Obec

 

 

 

Dátum

 

Zápisnica o prešetrení sťažnosti

 

1. Obec príslušná na vybavenie sťažnosti:   _______________________________

 

2. Predmet sťažnosti, proti komu smeruje:

                                                                                                                

 

3. obec v ktorej  sa sťažnosť prešetrovala  _______________________

 

4. Miesto a  spôsob  prešetrenia:

                                                                                                                

 

5.Obdobie prešetrovania:   __________________________________________

 

5. Preukázané zistenia:                                                                                                        

 

____________________________________________________________                    

 

6. Mená, priezviská, funkcie  a podpisy zamestnancov, ktorí vykonávali prešetrenie:

 

                                                                                                                

 

7.  Meno, priezvisko a podpis primátora, ním splnomocneného zástupcu, príp. ďalších zamestnancov, ktorých sa zistenia týkajú a ktorí boli  oboznámené s obsahom zápisnice:

                                                                                                                

 

6. Údaje o vykonaní oboznámenia s obsahom sťažnosti toho proti komu sťažnosť smeruje (čas, spôsob, rozsah)

                                                                                                                

 

7.  Obsah vyjadrenia  k sťažnosti toho, proti komu sťažnosť smeruje (ak bolo podané)

 

                                                                                                                

 

8. Povinnosti, ktoré sa ukladajú v lehote do              ________      

a.       prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,

b.      určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,

c.       predložiť prijaté opatrenia zamestnancovi prešetrujúcemu sťažnosť,

d.      predložiť zamestnancovi prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti,

 (uviesť v prípade zistenia nedostatkov , t. j. opodstatnenosti sťažnosti):

 

9.  Údaj o odmietnutí  zúčastnených zamestnancov  a iných osôb oboznámiť sa s obsahom zápisnice, splniť povinností podľa uvedeného bodu alebo podpísať zápisnicu (uviesť v prípade ak  dôjde k tejto skutočnosti)

 

                                                                                                                                            

 

10. Potvrdenie o odovzdaní dokladov                                                                               

 

11. Deň vyhotovenia zápisnice :                                                      

 

12. Podpis osoby, ktorá vyhotovila zápisnicu:                                                        

 

13. Zápisnica bola vypracovaná v 3 rovnopisoch, ktoré budú doručené:   _________________________

 

 

Údaje o prerokovaní zápisnice:

 

Zápisnica o prešetrení sťažnosti bola prerokovaná dňa _______________

 

Dátum a miesto  prerokovania                                                                                            

 

Zúčastnení zamestnanci a iné osoby (mená, priezviská, funkcie)

                                                                      

 

Údaje o priebehu a výsledkoch  prerokovania, príp. vyjadrenia  zúčastnených zamestnancov  a iných osôb

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                            

 

 

Podpisy zúčastnených zamestnancov  a iných osôb

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

________________________________________

 

________________________________________

 

_______________________________________

 

 

 

Príloha č.11

 

 

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce,
IČO:00319929

___________________________________________________________________________           

Váš spis č.

Spis č.

Vybavuje

Dátum

 

 

 

 

 

Zápisnica o prešetrení sťažnosti

 

 

Dňa _______________ bolo obci doručené podanie od  sťažovateľa ____________________

 

(uvediete meno, priezvisko, adresa sťažovateľa), ktoré bolo obcou dňa ________ zaevidované  v centrálnej evidencii sťažností a pridelené na vybavenie zamestnancovi _________________

(uvediete komu bola sťažnosť pridelená na vybavenie),

 

Sťažovateľ vo svojej sťažnosti uvádza ____________________________________________

 

___________________________________________________________________________.(uvediete predmet sťažnosti a uvediete proti komu sťažnosť smeruje)

 

Prešetrovanie sťažnosti sa uskutočnilo v _____________

 

Prešetrovanie sťažnosti vykonali: _________________

 

Termín prešetrovania sťažnosti: ___________________

 

S obsahom sťažnosti bol oboznámený dňa _________ zamestnanec obce_____________________________ (uvediete zamestnanca voči ktorému smeruje sťažnosť)

 

Počas prešetrovania sťažnosti bol zistený skutkový stav, ktorý bol preukázaný nasledovnými dokladmi:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

(uvediete čo ste prešetrovaním zistili a na základe čoho akých dokladov ste to zistili).

 

Prešetrením sťažnosti bolo preukázané, že činnosť/ nečinnosť obce:

 

a) bola v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - sťažnosť je neopodstatnená,

 

b) bola v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uvedú sa konkrétne ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu) - sťažnosť je opodstatnená.

 

c) pri zisťovaní, či činnosť/nečinnosť obce bola v súlade alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, bolo zistené, že sťažnosť nie je možné prešetriť, pretože nebolo možné zistiť a overiť Vami uvádzanú skutočnosť a jej súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo nebola zistená skutočnosť, potvrdzujúca pravdivosť tvrdenia sťažovateľa voči tvrdeniu dotknutej osoby ________________________________________

 

Sťažnosť nebolo možné prešetriť z dôvodu _____________________________________ (uvediete dôvody napr. skartované materiály, odmietnutá spolupráca, odmietnutá súčinnosť alebo iné objektívne príčiny)

 

(ak bola sťažnosť opodstatnená uvediete .... )

 

Starosta  obce je povinný v lehote do  ___________________

a)                  prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,

b)                 určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,

c)                  predložiť prijaté opatrenia zamestnancovi prešetrujúcemu sťažnosť,

d)                 predložiť zamestnancovi prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti,

 

Doklady odovzdané k prešetreniu sťažnosti boli odovzdané dňa ______________ prevzaté dňa ____________

 

Zápisnica bola prerokovaná dňa  __________

 

(uveďte dátum prerokovania, pri neopodstatnenej sťažnosti sa uvádza ako dátum prerokovania deň podpísania zápisnice)

 

Starosta

a) sa odmietol oboznámiť so zápisnicou,

b) odmietol splniť povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm.1) zákona o sťažnostiach,

c) odmietol zápisnicu podpísať.

 

Dátum _______________

 

(uveďte vzniknutú situáciu v alternatívach, keď zápisnicu starosta odmietol podpísať, uvedie sa deň odmietnutia podpísania zápisnice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.12

 

Obecný úrad Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce,
IČO:00319929

___________________________________________________________________________            

 

 

2158

·                                                                                          ·

                                                                                                                                                             

                   (sťažovateľ)

 

·                                             ·

 

 

Váš spis č.

Spis č.

Vybavuje

Obec

 

 

 

Dátum

                                                                                                                          

 

VEC

Oznámenie výsledku vybavenia sťažnosti

 

 

Na obci _______________  bola dňa    ___________        doručená  sťažnosť od sťažovateľa

_____________   (uviesť sťažovateľa),  v ktorej poukazuje na  ___________________________

 

___________________________________________________________________   (uviesť predmet sťažnosti).

 

Šetrením sťažnosti dňa  ___________________ bolo zistené, že Vaša sťažnosť je

(uvediete či opodstatnená alebo neopodstatnená)

Odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti:

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Uvediete konkrétne zistenia a súlad resp. nesúlad so všeobecne záväznými  právnymi predpismi, prípadne čo bolo odstránené v priebehu šetrenia- podľa zápisnice. V prípade opodstatnenej sťažnosti uviesť, že boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i). )

 

 

 

meno, priezvisko a podpis starostu obce

 


Priložené dokumenty (1):