OBEC  HONTIANSKE   NEMCE

 

Hont. Nemce, 30.10.2017. 

 

Obec Hontianske Nemce zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s  § 9a ods. 8, písm. e ), zákona č. 138/1991 Z.z o majetku obci v znení neskorších predpisov.

Predkladáme zámer predaja časti obecného pozemku vo vlastníctve Obce Hontianske Nemce o výmere 100 m2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sitnianska Lehôtka, vedený na LV č. 105,  parc. č. 1358 o celkovej výmere 1476 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá bude zameraná geometrickým plánom a výmera 100 m2 odčlenená pre účel predaja do novovytvorenej parcely podľa vypracovaného GP v prospech kupujúceho  Dušana Hámorského, nar. 04.10.1957, bytom Balkán 1739/35, Zvolen v 1/1-ine k celku.

Novovytvorená parcela o výmere 100 m2 bude bližšie špecifikovaná v kúpnej zmluve podľa následne vypracovaného GP.

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,-EUR/1 m2, spolu v sume 500,- EUR, slovom päťsto Eur.

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: dotknutá časť pozemku bezprostredne susedí s pozemkom a oplotením kupujúceho, tento pozemok obhospodaruje a stará sa oň. Dotknutá časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná.

Vyhotovenie zmluvy, náklady s tým spojené a poplatok za návrh na vklad hradí v celom rozsahu kupujúci.

 

 

Zámer predať pozemok  bol zverejnený:

  • na úradnej tabuli obce  dňa           30.10.2017
  • na internetovej stránke obce dňa  30.10.2017

 

  

 

 

                                                                                                   PaedDr. Jozef  Nemec

                                                                                                         starosta  obce  


Priložené dokumenty (1):