Pravidlá fotosúťaže:       Hontianske Nemce 2016 vo fotografiách

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Súťaž je organizovaná obcou Hontianske Nemce (ďalej len „organizátor“).

1.2 Téma súťaže: Hontianske Nemce, Rakovec, Majer, Sitnianska Lehôtka

1.3. Termín uzávierky fotosúťaže je 30. 6. 2016

 

II. Účastníci a priebeh súťaže

2.1. Súťažiacim môže byť každý, kto splnil všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, podľa ktorých do súťaže zašle spolu s kontaktnými údajmi aj minimálne jednu fotografiu vo formáte JPG (ďalej len „snímka“), na ktorú má neobmedzené autorské práva.

2.2. Každý súťažiaci má v priebehu fotosúťaže právo prihlásiť najviac 10 snímok.

2.3. Snímky do súťaže môžu prihlasovať iba používatelia, ktorí uvedú povinné kontaktné údaje podľa prihlasovacieho formulára zobrazeného na stránke súťaže. Uvedené údaje slúžia na jednoznačnú identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie organizátora s účastníkmi súťaže.

2.4. Vyplnením prihlasovacieho formulára podľa bodu 2.3. súťažiaci súhlasí s uchovávaním uvedených údajov po dobu nevyhnutnú na vyhodnotenie súťaže v informačnom systéme spracovateľa.

2.5. Príspevky, ktoré nesplnia požiadavky stanovené v týchto pravidlách, nebudú do súťaže zaradené.

2.6. Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť snímky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.

2.7. Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť snímky, ktorých obsah nebude zodpovedať vyhlásenej téme.

 

III. Prihláška do súťaže a hodnotenie snímok

3.1. Za prihlášku do súťaže je považované odoslanie vyplneného prihlasovacieho formulára podľa bodu 2.3. s priložením minimálne jednej snímky. Súťažiaci môžu prihlasovať svoje snímky do termínu uzávierky súťaže podľa bodu 1.3.

3.2. Zaslané snímky budú hodnotené odbornou komisiou, prvých desať snímok bude ohodnotených vecnou cenou a budú použité v knihe o Hontianskych Nemciach.

3.3. Najlepšie snímky budú následne zverejnené na www.hontianskenemce.sk a vystavené v MKS v Hontianskych Nemciach.

3.5. Rozhodnutie organizátora týkajúce sa udelenia cien alebo neudelenia cien je konečné.

3.6. Každá snímka musí obsahovať: číslo snímky, autor, názov fotografie

3.7. Súťažiaci, ktorí získajú ocenenie, budú vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky alebo e-mailom zaslaným na adresu uvedenú v súťažnej prihláške.

 

IV. Autorské práva

4.1. Organizátor vlastní autorské práva k snímkam zaslaným do tejto súťaže v rozsahu, ktorý mu umožňuje tieto snímky vystavovať a uverejňovať za účelom propagácie súťaže s tým, že mu náleží predovšetkým právo uverejňovať tieto príspevky na výstave, na webovej stránke obce, webovej stránke súťaže  a ďalej v rámci mediálnej propagácie súťaže.

4.2. Akékoľvek nároky spojené s organizovanou súťažou, ktoré by mohli súťažiaci vzniesť, je treba oznámiť organizátorovi v priebehu súťaže.

 

V. Vyhlásenie organizátora

5.1. Organizátor vyhlasuje, že týmto prijíma vyhlásenie súťažiaceho obsiahnuté v súťažnej prihláške, a že bezúplatne preberá autorské práva k zaslaným príspevkom v oblastiach využitia podľa bodu 4.1.

5.2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie príspevku, na ktorý súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.)