Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 9647/2017/13

Dátum zverejnenia informácie: 11.05.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 1641/1, 1642/2, 1641/3, 1641/2, 1641/4 registra C KN v k.ú. Hontianske Nemce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.